Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Presiden
Mahkamah Rayuan

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017
Semua Permohonan dan Rayuan di Mahkamah Rayuan Malaysia
Rayuan Sivil - Rayuan Jenayah - Notis Rayuan dan Notis Usul - Rekod Rayuan - Dokumen bagi Rayuan - Pengurusan Kes - Draf Perintah dan Perintah Bersih - Sub-registri di Sabah dan Sarawak / Civil Appeal - Criminal Appeal - Notice of Appeal and Notice of Motion - Record of Appeal - Documents for Appeal - Case Management - Draft Order and Fair Order - Sub-registry at Sabah and Sarawak Notis Rayuan - Pengkelasan kod rayuan - Penyediaan rekod rayuan - Kod warna bagi rekod rayuan, ikatan teras, hujahan - Pengurusan kes - Pemfailan deraf perintah dan perintah bersih - Subregistri di Sabah dan Sarawak - Perkara yang tidak memerlukan kebenaran merayu - Perakuan segera Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2017
Kehadiran Banduan Sebagai Saksi Atau Pihak Untuk Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Kehadiran Banduan - Notis Usul secara ex parte / Civil Appeal - Attendance of prisoner - Ex parte notice of motion Notis usul ex parte perlu difailkan oleh peguam untuk kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak dalam rayuan sivil - Sekiranya dibenarkan, Mahkamah akan mengeluarkan perintah seperti di Borang 68 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 - Jika banduan tidak diwakili peguam, surat permohonan banduan perlu dihantar kepada Pendaftar - Pendaftar boleh menggunakan budibicara - Sekiranya dibenarkan, Mahkamah akan mengeluarkan perintah seperti di Borang 68 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Pekeliling Presiden Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017
Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Penyediaan Alasan Penghakiman / Civil Appeal - Preparation of grounds of judgment Jika rayuan dibenarkan, Hakim Mahkamah Rayuan perlu menyediakan alasan penghakiman - Jika rayuan ditolak, HMR boleh memilih untuk menulis alasan penghakiman - Jika keputusan tidak sebulat suara, keputusan majoriti dan bertentangan perlu disediakan alasan penghakiman - Jika terdapat arahan dari Mahkamah Persekutuan, alasan penghakiman hendaklah disediakan dalam masa yang munasabah - Jika kes ditangguhkan ke satu tarikh keputusan, suatu alasan penghakiman hendaklah disediakan dan disampaikan pada hari tersebut Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2016
Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.1 Tahun 2008
Rayuan Jenayah - Garis panduan mengikut jilid bagi isi kandungan Rekod Rayuan Jenayah - Penambahan "JILID" di hadapan Rekod Rayuan ke Mahkamah Persekutuan / Criminal Appeal - Guideline for the contents of Criminal Record of Appeal - Addition of "JILID" on the front cover of Record of Appeal to the Federal Court Perincian isi kandungan Rekod Rayuan Jenayah mengikut jilid - Jilid 1 mengandungi Butir-butir perbicaraan, Notis Rayuan, Kertas Pertuduhan, Petisyen Rayuan, Perintah termeterai dari Mahkamah Tinggi; dan Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi - Jilid 2 hendaklah mengandungi Nota Keterangan - Jilid 3 hendaklah mengandungi semua ekshibit dan hendaklah berwarna - Jilid 4 hendaklah mengandungi hujahan bertulis pihak pendakwaan dan hujahan bertulis pihak pembelaan tanpa otoriti Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
5 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 1/2010
Perbicaraan Dan Pelupusan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
Perbicaraan dan Pelupusan Kes-Kes Rayuan pra 2008/ Hearing and Disposal of Cases Pre 2008 Perbicaraan dan Pelupusan- Kes Rayuan Pra 2008 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
6 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 2/2010
Penangguhan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
Penangguhan Kes Rayuan Pra 2008/ Adjournment for Appeal Cases Pre 2008 Permohonan Penangguhan Bicara- Kes-kes Pra 2008- Tidak dibenarkan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
7 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008
Rayuan Dan Permohonan Rayuan Di Mahkamah Rayuan Malaysia
Rayuan Sivil - Rayuan Jenayah - Am, pengkelasan kod, penomboran notis usul, hujahan bertulis, kod warna - Pengurusan Kes / Civil Appeal - Criminal Appeal - General, code classification, numbering of motion, written submission, colour codes - Case Management Pengkelasan kod rayuan - Penomboran notis usul - Kod warna - Penyediaan rekod rayuan - Pelanjutan masa - Perkara yang tidak memerlukan kebenaran merayu - Rayuan segera - Kadar bayaran bagi peguam lantikan mahkamah untuk rayuan jenayah - Pengurusan kes Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
8 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008
Panduan Pemfailan Rekod Rayuan
Rayuan Sivil - Pemfailan rekod rayuan - Salinan keras / Civil appeal - Filing of record of appeal - Hardcopy Satu salinan rekod rayuan hendaklah difailkan dahulu - Baki salinan rekod rayuan boleh difailkan selepas 3 hari Perayu menerima notis perbicaraan melalui faks - Jumlah helaian rekod rayuan bagi setiap jilid hendaklah tidak melebih 100 helaian sejilid Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
9 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3 Tahun 2008
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008
Kesilapan menaip pada AA MR Bil. 2 Tahun 2008 / Typographical error in AA MR Bil. 2 Tahun 2008 Perenggan 2 AA MR Bil. 2 Tahun 2008 sepatutnya tertulis "AA MR Bil. 1 Tahun 2018" dan bukan "AA MR Bil. 2 Tahun 2018" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
ATAS