Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Pendaftar
Mahkamah Rayuan

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2015
Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Sivil Bicara Penuh (FT)
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi rayuan bicara penuh dengan saksi dan bicara penuh dengan afidavit / Civil Appeal - Additional code for appeals; full trial with witnesses and full trial with affidavits Rayuan bicara penuh dengan saksi (full trial - witness) perlu ditambah kod (W) - Contoh: “Rayuan Sivil No.: W-01(W)-………/2015” - Rayuan bicara penuh dengan afidavit (full trial - affidavit) perlu ditambah kod (A) - Contoh: “Rayuan Sivil No.: W-01(A)-………/2015” Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
2 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2015
Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Jenayah Bagi Kod 05, 06A, 06B dan 09
Rayuan Jenayah - Kod tambahan bagi rayuan jenayah selepas nombor kod 05, 06A, 06B & 09 / Criminal Appeal - Additional code for criminal appeals after code number 05, 06A, 06B & 09 Bagi rayuan jenayah bagi kes yang melibatkan hukuman mati, perlu ditambah kod (M) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(M)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah dimana Orang Kena Tuduh telah dilepaskan dan dibebaskan, perlu ditambah kod (LB) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(LB)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah terhadap hukuman sahaja, perlu ditambah kod (H) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(H)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah terhadap sabitan dan hukuman, perlu ditambah kod (SH) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(SH)-………/2015” Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
3 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2014
Kes-Kes Admiralti Dari Mahkamah Tinggi Kod 27 Dan Kes-Kes Pembinaan Kod 21C, 22C, 24C Dan 24C (Arb) Hendaklah Diklasfikasi Mengikut Abjad Negeri Dan Nombor Kod
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi rayuan melibatkan admiralti dan pembinaan / Civil appeal - Additional code for admiralty and construction appeals Rayuan melibatkan admiralti perlu ditambah kod (ADM) - Contoh: "Rayuan Sivil No: W-02(ADM)-....../2014" - Rayuan melibatkan pembinaan perlu ditambah kod (C) - Contoh: "Rayuan Sivil No: W-02(C)-....../2014" - Disamping kod (IM) untuk perkara interlokutori - Contoh: Rayuan Sivil No: "W-02(IM)(C)-....../2014" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
4 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2014
Panduan Pemfailan Dokumen Dan Tempoh Masa Hujahan Lisan Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Pemfailan ikatan teras, hujahan bertulis dan ikatan otoriti / Civil Appeal - Filing of core bundle, written submission and bundle of authority Ikatan Teras dan Hujahan Bertulis perlu difailkan 14 hari sebelum tarikh pendengaran - Jika rekod rayuan melebihi 5 jilid, ikatan teras perlu disediakan - Ikatan teras terbahagi kepada dua, iaitu ikatan teras penghakiman dan ikatan teras dokumen - Warna bagi ikatan teras adalah kuning - Warna bagi hujahan bertulis perayu adalah biru - Warna bagi hujahan bertulis responden adalah oren - Dokumen hendaklah difailkan dalam 4 salinan - Tempoh hujahan lisan adalah 15 minit dan tertakluk kepada budibicara Pengurusi Panel Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
5 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2014
Pengkelasan Kod Bagi Semakan Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi kes semakan sivil / Civil Appeal - Additional code for civil review cases Bagi kes semakan sivil, perlu ditambah kod (Review) selepas kod 08 - Contoh "Rayuan Sivil No: "W-08(Review)-....../2014" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
6 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2012
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.3 Tahun 2011
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3 Tahun 2011/ Amendment to Practice Direction of Court of Appeal No.3 2011 Pembetulan- Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.3 Tahun 2011- Butiran 4 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
7 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2012 -
Permohonan Kepada YAA Presiden Mahkamah Rayuan Untuk Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Perlanjutan Masa Untuk Menfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara Sivil/ Extension of time in filing of Record of Appeal for Civil Matter Perlanjutan Masa Menfailkan Rekod Rayuan- 3 minggu selepas menerima dokumen- Pemfailan Rekod Rayuan Tambahan- Permohonan Perlanjutan Masa kepada YAA Presiden Mahkamah Rayuan tidak terpakai Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
8 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2011
Pemfailan Keempat-empat Rekod Rayuan Sekaligus Bagi Rayuan-Rayuan Sivil
Pemfailan Rekod Rayuan/ Filing of Record of Appeal Kes Rayuan Sivil/ Civil Appeal Cases Pemfailan Rekod Rayuan- 4 Salinan Sekaligus- Kes Rayuan Sivil Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
9 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2011 -
Pemfailan Rekod Rayuan Di Dalam Format Cakera Padat (CD) Bagi Nota-Nota Prosiding Dan Nota Keterangan Mahkamah Tinggi
Pemfailan Rekod Rayuan di dalam Format Cakera Padat (CD)/ Filing of Record of Appeal in CD Format Prosedur Pemfailan Rekod Rayuan- Dalam Format Cakera Padat (CD)- Kes Rayuan Penuh (FT) melibatkan keterangan lisan saksi- Pemfailan Transkripsi Nota Keterangan dan Nota Prosiding- Rekod Rayuan Tambahan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
10 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2011
Rayuan-Rayuan Yang Difailkan Ke Mahkamah Rayuan Melibatkan Kes-Kes Muamalat Dari Mahkamah Tinggi Kod 22A Dan 24A, Harta lntelek Sivil Mahkamah Tinggi Kod 22 IP, 24 IP Dan 25 IP Dan Harta lntelek Jenayah Mahkamah Tinggi 411P, 42 IP Dan 43 IP
Pengkelasan Kod bagi Rayuan Kes Muamalat, Harta Intelek Sivil dan Harta Intelek Jenayah Mengikut Abjad Negeri/ Classification of Code for Muamalat Case, Civil Intellectual Property Case dan Criminal Intellectual Property Case according to State Alphabet Rayuan Kes Muamalat Mahkamah Tinggi Kod 22A dan 24A- Rayuan Kes Harta Intelek Sivil Mahakamah Tinggi Kod 22IP dan 24IP- Rayuan Kes Harta Intelek Jenayah Mahkamah Tinggi Kod 41 IP, 42 IP dan 43 IP- Klasifikasi mengikut abjad negeri Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
11 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 4/2011
Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan
Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan/ Clear Numbering on Volumes of Record of Appeal Penomboran Jelas- Jilid Rekod Rayuan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
12 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2009
Panduan Pemfailan Deraf Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Garis masa untuk penfailan deraf perintah dan perintah bersih / Civil appeal - Timeline for filing of draft order and fair order Deraf perintah perlu difailkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh persetujuan - Format deraf perintah dilampirkan mengikut jenis perkara - Deraf perintah yang tidak mengikut format akan dikembalikan tanpa diperbetulkan - Pihak-pihak perlu memastikan nama YA-YA Hakim dan peguam yang hadir adalah betul - Deraf perintah akan diluluskan dalam tempoh 7 hari - Perintah bersih perlu difailkan dalam tempoh 7 hari dari deraf perintah diterima - Perintah bersih akan dimeteraikan dalam tempoh 3 hari Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
13 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1998
Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995
Rayuan Jenayah - Kod Rayuan Jenayah 05, 06, 06A dan 06B - Melibatkan Kakitangan Awam / Criminal Appeal - Criminal Appeal Codes 05, 06, 06A, 06B - Cases involving civil servants Pengkelasan semula Kod Jenayah - Kod (05) adalah Rayuan Jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam - Kod (06A) adalah Rayuan Jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi - Kod (06B) adalah Rayuan Jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret - Kod (09) adalah Rayuan Jenayah daripada keputusan Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret yang tidak melibatkan kakitangan awam Telah DIbatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
14 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1996
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan dalam Perkara-Perkara Sivil
Rayuan Sivil - Permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan rekod rayuan perlu dihantarr kepada Presiden Mahkamah Rayuan / Civil Appeal - Application for extension of time for filing of record of appeal to be sent directly to President of Court of Appeal Rekod Rayuan perlu difailkan dalam masa 6 minggu dari tarikh Notis Rayuan - Selepas tempoh satu bulan dari pemfailan notis rayuan dan perayu belum mendapati nota-nota keterangan, perayu hendaklah menghantar surat untuk memohon satu perlanjutan masa daripada Presiden Mahkamah Rayuan - Selepas tempoh enam minggu, pihak-pihak boleh memfailkan notis usul untuk satu perlanjutan masa untuk memfailkan rekod rayuan Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
15 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1996
Permohanan Kebenaran Untuk Merayu Ke Mahkamah Rayuan
Kebenaran Merayu bagi Rayuan Sivil - Perkara yang tidak memerlukan Kebenaran Merayu / Leave application for civil appeal - Matters that does not require leave Perkara yang tidak memerlukan Kebenaran Merayu : Certiorari, Deklarasi, Injunksi, Petisyen Penggulungan Syarikat, Prosiding Bankrapsi, Prosiding di bawah Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 dan Penghakiman untuk gantirugi jumlah tak tertentu Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
16 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1995
Pindaan Kepada Practice Direction No. 2 Of 1985, Nota Amalan Bil. 1 Dan 3 Tahun 1991, Arahan Amalan Bil. 1 dan 3 Tahun 1992, Arahan Amalan Bil. 1 tahun 1993 Dan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1994
Pindaan Arahan Amalan / Amendment to Practice Direction Pindaan Arahan Amalan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
17 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995
Klasifikasi Rayuan Di Mahkamah Rayuan
Klasifikasi Rayuan mengikut Kod Negeri dan Kod Kes / Classification of Appeal based on State Code and Case Code Klasifikasi Rayuan - Kod Negeri - Kod Kes Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
ATAS