Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Hakim Besar
Sabah dan Sarawak

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Practice Direction of CJSS No.1 Year 2020
Procedures For Hearing od Cases Before The Sessions Court Judge Conferred With Jurisdiction Under Subsection 2(2) of The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 [Act 164]
A Session Court Judge conferred with jurisdiction shall be responsible to continue executing the core duties of a Sessions Court Judge and to simultaneously hear any matte under Act 164 as directed in writing by The Right Honourable The Chief Judge of Sabah Sarawak from time to time. A Session Court Judge conferred with jurisdiction shall be responsible to continue executing the core duties of a Sessions Court Judge and to simultaneously hear any matte under Act 164 as directed in writing by The Right Honourable The Chief Judge of Sabah Sarawak from time to time. Subsection 2(2) of The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 [Act 164]; [P.U.(B) 375/2020] Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Amalan HBSS Bil. 1 Tahun 2020
Tatacara Pendengaran Kes Bagi Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di Bawah Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 [Akta 164]
Hakim Mahkamah Sesyen yang diberi bidang kuasa adalah bertanggungjawab meneruskan tugas hakiki sedia ada sebagai Hakim Mahkamah Sesyen dan pada masa yang sama mendengar kes-kes di bawah Akta 164 sebagaimana diarahkan oleh YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak secara bertulis dari semesa ke semasa. Hakim Mahkamah Sesyen yang diberi bidang kuasa adalah bertanggungjawab meneruskan tugas hakiki sedia ada sebagai Hakim Mahkamah Sesyen dan pada masa yang sama mendengar kes-kes di bawah Akta 164 sebagaimana diarahkan oleh YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak secara bertulis dari semesa ke semasa. Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 [Akta 164]; [P.U.(B) 375/2020 (Pemberitahuan) Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Surat Penting Hakim Besar Sabah dan Sarawak Bil.1 Tahun 2020
Surat Penting Hakim Besar Sabah dan Sarawak Bil.1 Tahun 2020 Pengurusan Kes dan Sebutan Kes di Mahkamah Terbuka
Semua pengurusan kes (yang melibatkan kehadiran pihak-pihak di Mahkamah) dan sebutan kes di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di Sabah dan Sarawak hendaklah didengar di Mahkamah Terbuka Semua pengurusan kes (yang melibatkan kehadiran pihak-pihak di Mahkamah) dan sebutan kes di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di Sabah dan Sarawak hendaklah didengar di Mahkamah Terbuka Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Important Note of CJSS No.1 Year 2020
Important Note of The Right Honourable Chief Judge of Sabah and Sarawak No.1 of 2020
All cases fixed for case management (involving the presence of parties in court) and mentions at the High Court, Session Court and Magistrate' s Court shall be heard in open court. All cases fixed for case management (involving the presence of parties in court) and mentions at the High Court, Session Court and Magistrate' s Court shall be heard in open court. Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan Amalan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Bil.1 Tahun 2018 (Practise Direction Of The Chief Judge Of The High Courts In Sabah And Sarawak No.1 Of 2018)
Hujahan Lisan Dan Alasan Penghakiman (Oral Submission And Grounds Of Decision)
Hujahan Lisan dan Alasan Penghakiman Pendengaran Hujahan Lisan dan keperluan menyediakan alasan penghakiman ringkas dan alasan penghakiman penuh. Masih Berkuatkuasa muat turun muat turun
6 Pekeliling Hakim Besar Sabah & Sarawak Bil. 1 Tahun 2012
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera (Certificate Of Urgency)
Permohonan Ex-Parte bersama Sijil Perakuan Segera Pendengaran Pemohonan Ex-Parte yang difailkan bersama sijil perakuan segera haruslah di dengar selewat-lewatnya sehari selepas permohonan bersama sijil perakuan segera di failkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS