Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Hakim Besar
Malaya

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Surat Pelantikan YA Hakim/Persuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi di Malaya Bertugas Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) dari 31 Mei hingga 11 Jun 2021.
Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation), YA Hakim Mahkamah Tinggi/Persuruhjaya Kehakiman perlu bertugas bagi membicarakansebarang permohonan yang perlu didengar dengan segera. Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Pekeliling Hakim Besar Malaysa Bil.2 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Taksiran Ganti Rugi
Pengendalian Prosiding Taksiran Ganti Rugi Semua prosiding berkaitan taksiran ganti rugi hendaklah didengar di hadapan YA Hakim dan YA Persuruhjaya Kehakiman sejajar dengan Rumusan dan Resolusi Persidangan Tahunan Majlis Hakim-Hakim Malaysia Kali ke-50 Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Aturan 32 Kaedah 9 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2021
Tambahan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahunn 2020 Menegani Pengurusan Kes Sivil Secara E-Review
Tambahan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahunn 2020 Menegani Pengurusan Kes Sivil Secara E-Review Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Aturan 92, Kaedah 3B(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012], Arahan Amalan ini bagi maksud keseragaman pengurusan kes sivil. Aturan 92, Kaedah 3B(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2021
Penyediaan Alasan Penghakiman Oleh YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bagi Prosiding Pendengaran Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan
Penyediaan Alasan Penghakiman Oleh YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bagi Prosiding Pendengaran Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 68 (1) (a) dan (c) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan selaras dengan Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah RAYUAN 1994 [PU(A) 524/19], terdapat beberapa keadaan yang memerlukan Perayu untuk mendapatkan kebenaran merayu (leave to appeal) daripada Mahkamah Rayuan telebih dahulu sebelum Notis Rayuan boleh difailkan di Mahkamah Tinggi, Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 [PUA(A) 524/1994] Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2020
Tatacara Pendengaran Kes Bagi Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di bawah Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta164]
Pendengaran Perceraian Bersama dan Permohonan Pengecualian daripada merujukkan kes ke Badan Pendamai oleh Hakim Mahkamah Sesyen / Joint petition, reference to conciliatory body before petition for divorce Pendengaran kes perceraian bersama di bawah Seksyen 52 Akta 164 - Permohonan Pengecualian daripada merujukkan kes ke Badan Pendamai di bawah Seksyen 106 Akta 164 - Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di bawah Subseksyen 2(2) Akta 164 Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta164], Seksyen 52 &106 Akta 164 Masih Berkuatkuasa muat turun
6 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1/2020
Tentang Penyarungan Jubah Kepada Pelatih Yang Diterima Masuk Sebagai Peguam bela dan Peguam cara Semasa Pendengaran Penerimaan Masuk Peguam bela dan Peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya
Penyarungan Jubah / Robing Robe Penyarungan jubah kepada pelatih dalam kamar - prosiding penerimaan masuk sebagai peguam bela dan peguam cara - pematuhan kepada peraturan 10.04 (3) of the Rules and Rulings of the Bar Council - Jubah hanya boleh disarungkan oleh Peguam Bela dan Peguam Cara yang mempunyai sijil amalan guaman yang sah dan telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara sekurang-kurangnya selama tempoh 7 tahun Peraturan 10.04 (3) of the Rules and Rulings of the Bar Council Masih Berkuatkuasa muat turun
7 ARAHAN AMALAN HAKIM BESAR MALAYA BIL. 1 TAHUN 2020
PENGURUSAN KES SIVIL SEBELUM BICARA
Pengurusan Kes Pengendalian pengurusan kes di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah-pengurusan kes secara e-Review-Mahkamah Negeri yang menggunakan Case Management System (CMS) Masih Berkuatkuasa muat turun
8 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2018
Keperluan Mengesahkan Nota Keterangan Yang Dirakam Secara Elektronik
Pengesahan Nota Keterangan Secara Elektronik Approval of Electronically Notes of Evidence Masih Berkuatkuasa muat turun
9 Arahan Bagi Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus Dan Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian Serta Petisyen Short Call
Arahan Bagi Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus Dan Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian Serta Petisyen Short Call
Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus-Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian-Petisyen Short Call Hearing of Foreclosure Cases-Uncontentious Divorce Petition-Short Call Petition Masih Berkuatkuasa muat turun
10 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017 2017 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
11 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Berikutan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dalam Kes Semenyih Jaya Sdn Bhd
Kes Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Land Acquisition Cases under Land Acquisition Act 1960 (Act 486) Seksyen 40(D) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)/ Semenyih Jaya Sdn Bhd v. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat/ Amitabha Guha dan Parul Rani Paul v. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat Masih Berkuatkuasa muat turun
12 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2016
Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Artikel 5(3) Perlembagaan Persekutuan/ Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah/ Seksyen 396 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
13 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437H/2016 Proceeding Time During Ramadhan 1437H/2016 Masih Berkuatkuasa muat turun
14 Pindaan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016
Pindaan-Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437H/2016 Amendment-Proceeding Time During Ramadhan 1437H/2016 Masih Berkuatkuasa muat turun
15 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2016
Penyediaan Rekod Rayuan Kes Rayuan Jenayah Ke Mahkamah Tinggi Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Semenanjung Malaysia
Rekod Rayuan Jenayah-Kes Rayuan Jenayah Ke Mahkamah Tinggi Malaya-Kes Rayuan bagi Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Criminal Appeal Record-Criminal Appeal Cases to High Court of Malaya-Appeal Cases for Session and Magistrate Court Seksyen 308 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
16 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2015
Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah/ Seksyen 296 Kanun Tatacara Jenayah/ Dibatalkan oleh Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2016 muat turun
17 Arahan Pentadbiran Berkenaan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Arahan Pentadbiran Berkenaan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Masih Berkuatkuasa muat turun
18 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2015
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1436/2015
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1436/2015 Proceeding Time During Ramadhan 1436H/2015 Masih Berkuatkuasa muat turun
19 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2014
Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435H/2014
Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435H/2014 Proceeding Time During Ramadhan 1436H/2014 Masih Berkuatkuasa muat turun
20 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2014
Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara Selaras Dengan Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara-Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Pre-Trial Case Management-Order 34 Rules of Court 2012 Aturan 34 kaedah 3, Aturan 34 kaedah 2(2) & Aturan 33 kaedah 6 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2020 muat turun
21 Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pengurusan Kes Dan Perbicaraan-Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45-Kod 46-Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
22 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013
Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori Di Mahkamah Rendah
Alasan Penghakiman-Keputusan Permohonan Interlokutori-Mahkamah Rendah Ground of Judgment-Decision of Interlocutory Application-Subordinate Court Masih Berkuatkuasa muat turun
23 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013 Proceeding Time During Ramadhan 1434/2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
24 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013
Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen Pilihanraya
Keutamaan-Perbicaraan Petisyen Pilihanraya Priority-Election Petition Trial Seksyen 35A Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 Masih Berkuatkuasa muat turun
25 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013
Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pengurusan Kes Dan Perbicaraan-Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45-Kod 46-Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422) Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
26 Pindaan Pekeliling Bil 1/2013 Berkenaan Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan
Pekeliling Bil 1/2013-Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan- Mahkamah Tinggi Malaya-tegori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pekeliling Bil 1/2013-Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan- Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45 Dan Kod 46-Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422) Circular No. 1/2013-Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Masih Berkuatkuasa muat turun
27 Arahan Amalan HBM Bil. 3 Tahun 2013
Tempoh Menyediakan Penghujahan Bagi Kes Jenayah
Tempoh Menyediakan Hujahan-Kes Jenayah Period for Preparing Submission-Criminal Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
28 Arahan Amalan HBM Bil. 4 Tahun 2013
Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Sivil
Nota Keterangan-Kes Sivil Notes of Evidence-Civil Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
29 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2012
Bayaran Fi Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
Bayaran Fi-Pengapit-Kes Pengambilan Tanah Fee Payment-Assessor-Land Acquisition Cases Seksyen 40A(2), 40B(5) dan (6) & 36(3) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Masih Berkuatkuasa muat turun
30 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2012
Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah
Laporan-Seksyen 281-Kanun Tatacara Jenayah Report-Section 281-Criminal Procedure Code Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 3 Tahun 2018 muat turun
31 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2012
Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori
Alasan Penghakiman-Keputusan Permohonan Interlokutori Grounds of Judgment-Decision of Interlocutory Application Masih Berkuatkuasa muat turun
32 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 4 Tahun 2012
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera Hearing of Ex-Parte Application on Certificate of Urgency Masih Berkuatkuasa muat turun
33 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2011
Penjadualan Semula Tarikh Bicara
Penjadualan Semula-Tarikh Bicara Rescheduling Trial Date Masih Berkuatkuasa muat turun
34 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011
Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah
Arahan-Prosiding Mahkamah Direction-Court Proceeding Masih Berkuatkuasa muat turun
35 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011 2011 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
36 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010 2010 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
37 Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
Gelaran Hakim Utama-Hakim Pengurus Title for Main Judge-Managing Judge Masih Berkuatkuasa muat turun
38 Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
Perlantikan-Hakim Pengurus Appointment-Managing Judge Masih Berkuatkuasa muat turun
39 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008
Mahkamah Tinggi Malaya: Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
Mahkamah Tinggi Malaya: Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan) High Court of Malaya-Registration of Muamalat Cases (Additional Codex) Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Bilangan 4 Tahun 2013 muat turun
40 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008
Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewa
Kes-Kes Pasaran Modal-Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993-Akta Perindustrian Sekuriti 1983-Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993-Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991-Akta Bank Pusat 1958-Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989-Akta Syarikat 1 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993/Akta Perindustrian Sekuriti 1983/Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993/Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991/Akta Bank Pusat Malaysia 1958/Akta Institusi Perbankan dan Kewangan 1989/Akta Syarikat 1965/Akta Suru Masih Berkuatkuasa muat turun
41 Statistik Kes-Kes Sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
Statistik Kes-Kes Sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
Statistik Kes-Kes Sambung Bicara-Keputusan Yang Belum Dibuat-Alasan Tertunggak Statistics for Part Heard Cases-Undecided Cases-Pending Grounds Masih Berkuatkuasa muat turun
42 Practice Direction No. 1 Of 2007
Guidelines On Inquest
Guidelines On Inquest Guidelines On Inquest Bahagian V11, Bab XXX11, Seksyen 328-341A Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2014 muat turun
43 Practice Direction No. 2 of 2007
Admiralty Actions
Admiralty Actions Admiralty Actions Aturan 18 kaedah 1, Aturan 70 kaedah 4(3), (6), (7), 17(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
44 Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004
Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewa
Kes-Kes Pasaran Modal-Akta Suruhajaya Sekuriti 1993-Akta Perindustrian Sekuriti 1983-Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993-Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991-Akta Bank Pusat 1958-Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989-Akta Syarikat 1965-Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001-Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur-Kod Pengkelasan Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993/Akta Perindustrian Sekuriti 1983/Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993/Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991/Akta Bank Pusat Malaysia 1958/Akta Institusi Perbankan dan Kewangan 1989/Akta Syarikat 1965/Akta Suru Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 muat turun
45 Arahan Amalan No. 1 Tahun 2003
Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
Pendaftaran Kes-Kes Muamalat-Kod Pengkelasan Registration of Muamalat Cases-Codex Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 muat turun
46 Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964-Pengagihan Kes-Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur Section 20 Court of Judicature Ac 1964-Cases Distribution-High Court (Civil Division 2) in Kuala Lumpur Masih Berkuatkuasa muat turun
47 Arahan Amalan Bil. 2/2001
Perbicaraan Kes-Kes Sivil Separuh Bicara Mahkamah Tinggi Yang Diambil Alih Oleh Hakim Yang Baru
Kes sambung bicara / part heard Sambung bicara bagi kes yang mana YA Hakim berpindah, bersara atau sebab-sebab lain - persetujuan pihak-pihak tidak diperlukan - percanggahan antara Aturan 35 Kaedah 11 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Seksyen 11 (2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Aturan 35 Kaedah 11 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Seksyen 4 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Seksyen 18 (2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
48 Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Section 20 Court of Judicature Ac 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
49 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 1995
Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan-Cuti Hujung Minggu-Cuti Am Leaving the on Duty State-Weekend Holiday-Public Holiday Masih Berkuatkuasa muat turun
50 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995
Alasan Penghakiman
Alasan Penghakiman Grounds of Judgment PT Anekapangan Dwitama v. Far East Food Insdustries Sdn. Bhd. (1995) AMR 479 Masih Berkuatkuasa muat turun
51 Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995
Petisyen-Petisyen Pilihanraya
Petisyen Pilihanraya Petition of Election Dibatalkan oleh Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 muat turun
52 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994
Penyediaan Rekod Rayuan
Rekod Rayuan Appeal Record Dibatalkan oleh Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1994 muat turun
53 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994
Penyediaan Nota Keterangan
Nota Keterangan Notes of Evidence Masih Berkuatkuasa muat turun
54 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
Permohonan Pembelian-Bahan-Bahan Rujukan-Perpustakaan-Mahkamah Tinggi-Mahkamah Sesyen-Mahkamah Majistret Application of Purchase-Reference Books-Library-High Court-Session Court-Magistrate Court Masih Berkuatkuasa muat turun
55 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994
Penubuhan Mahkamah Rayuan
Penubuhan Mahkamah Rayuan Establishment of Court of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
56 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994
Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya Establishment of Petaling Jaya Session Court Masih Berkuatkuasa muat turun
57 Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
Kes-Kes Rujukan Tanah-Mahkamah Tinggi Malaya Land Reference Cases-High Court of Malaya Masih Berkuatkuasa muat turun
58 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993
Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara Kanun Jenayah
Laporan Hukuman Mati-Seksyen 281 Acara Kanun Jenayah Report of Sentences of Death-Secion 281 of the Criminal Procedure Code Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan melalui Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2012 muat turun
59 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993
Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
Petisyen Pilihanraya Election Petition Masih Berkuatkuasa muat turun
60 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993
Kes-Kes Banduan Reman
Kes-Banduan Reman Case-Remand Prisoners Masih Berkuatkuasa muat turun
61 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993
Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
Kes Jenayah-Pegawai Kerajaan Criminal Cases-Government Officer Masih Berkuatkuasa muat turun
62 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993
Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
Kes Sivil-Kes Jenayah-Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman Civil Cases-Criminal Cases-Pending Decision/Preparing Ground of Judgment Masih Berkuatkuasa muat turun
63 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993
Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai
Kes Perbicaraan Rasuah-Kes Jenayah-Pegawai Kerajaan-Belum Selesai Corruption Trial Cases-Criminal Cases-Government Officers-Pending Masih Berkuatkuasa muat turun
64 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1992
Penubuhan Mahkamah Tinggi Taiping
Penubuhan Mahkamah / The establishment of court Pembukaan Mahkamah Tinggi Taiping mulai 1 Oktober 1992 untuk kemudahan penduduk kawasan Perak Utara Masih Berkuatkuasa muat turun
65 Arahan Amalan Bil.2/1992
Arahan Amalan Mengenai Penangguhan Oleh Peguam
Penangguhan kes / Postponement of cases Penangguhan kes oleh Peguam - nama peguam hendaklah direkodkan - dilaporkan ke Majlis Peguam - budibicara membenarkan penangguhan hendaklah digunakan dengan bijaksana Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2003 muat turun
66 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1990
Kes-Kes Pengambilan Tanah
Kes-Kes Pengambilan Tanah / Land Acquisition case Kes-kes perujukan tanah perlu diselesaikan segera dengan memanggil kes pada tiap-tiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
67 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1990
Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah
Bahasa Kebangsaan / National Language Penggunaan Bahasa Malaysia dalam prosiding mahkamah Semenanjung Malaysia mulai 1 Jun 1990 dan semua Hakim/Majistret hendaklah menggunakan bucibicara supaya tidak memudaratkan keadilan. Rujukan istilah juga boleh dibuat kepada buku daftar iatilah undang-undang Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
68 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 3 Tahun 1990
Alasan Penghakiman Dalam Bahasa Malaysia
alasan penghakiman / grounds of judgement Penghantaran alasan penghakiman yang ditulis dalam Bahasa Malaysia setiap bulan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
69 Arahan Amalan Bil.1/1990
Arahan Pertukaran Pegawai Undang-Undang Bil.6/90
Arahan pertukaran / transfer order Pegawai yang terlibat di dalam arahan pertukaran Bil 6 Tahun 1990 - hendaklah menyelesaikan kes separuh bicara - dalam tempoh masa yang diberikan sebelum bertukar - khasnya Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
70 Arahan Amalan Bil.2/1990
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Prosiding Mendesak Dan Prosiding Belum Selesai
Penggunaan bahasa / usage of language Penggunaan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan- dikecualikan dalam prosiding yang mendesak atau belum selesai - Bahasa inggeris atau bahasa kebangsaan boleh digunakan -peguam memfailkan sijil kedesakan Masih Berkuatkuasa muat turun
71 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1988
Penangguhan Kes-Kes Pembicaraan
Penangguhan kes / Adjournment of cases Mahkamah perlu berhati-hati dalam memberikan penangguhan terutamanya dalam kes di mana peguam memberi alasan terikat dengan kes lain di mahkamah lain dan pihak-pihak bercuti sakit-Jika kes tidak dapat dimulakan kerana penyiasatan belum selesai makan perintah DNAA perlu diberikan. Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 muat turun
72 Surat HBM
Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah
Bahasa Kebangsaan / National Language Penubuhan Jawatankuasa untuk menegkaji, meneliti dan mengesyor pelaksanaan penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah dalam masa yang singkat. Masih Berkuatkuasa muat turun
73 Surat HBM
Menggari Banduan-Banduan Dalam Kandang Pesalah Semasa Perbicaraan Dan Semasa Perbicaraan Rayuan
Gari / Handcuff Pihak pendakwa perlu memohon kepada Mahkamah, tugas dan tanggungjawab pihak polis untuk mengiringi dan mengawal banduan Seksyen 20(3), Akta Polis 1967 Masih Berkuatkuasa muat turun
74 Surat Pekeliling Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya No.1 Tahun 1987
Perbicaraan Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun
Kes Penjawat Awam / Public Servant Case Pemakluman kepada Ketua Jabatan tertuduh hendaklah dilakukan oleh mahkamah mengikut borang dilampirkan Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Bab D 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
75 Letter CJM
Petition For Admission Of Advocates And Solicitors
Petisyen Kemasukan Peguambela dan Peguamcara / Petition For Admission Of Advocates And Solicitors Submission of the confidential report, filing of the certificate of documents and the petition must be heard before a hight court judge Section 11 & 14 Legal Profession Act Masih Berkuatkuasa muat turun
76 Surat HBM
Akaun Deposit Di Mahkamah-Mahkamah
akaun deposit mahkamah / court deposit account Ketua Audit Negara tidak dapat mengesahkan ketepatan baki akaun deposit mahkamah Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
77 Surat HBM
Ringkasan Penghukuman Bertulis Oleh Y.A Hakim-Hakim
ringkasan penghukuman bertulis / summary written judgement Disebabkan kekangan kerja ahli sidang pengarang , Bahagian 'Digest' di Jabatan Kehakiman, setiap YA Hakim diminta untuk menyediakan sendiri ringkasan penghukuman bertulis (summary written judgement) masing-masing dan dihantar ke Bahagian Urusetia, Bahagian 'Digest', Mahkamah Agung Masih Berkuatkuasa muat turun
78 Letter CJM
Land Acquisition Act 1960
The effect of the amendment to the sections 40, 41, 42 and 46 of the Land Acquisition 1960 / Kesan pindaan seksyen 40, 41, 42 dan 46 Akta Pengambilan Tanah 1960 Though the amendments abolished Assessors in the constitution of the court, assessors however are still required to be appointed by the court for the purpose of aiding the judge in determining the objection Land Acquisition Act 1960 Masih Berkuatkuasa muat turun
79 Circular Letter No. CJ. 1 Year 1981
Adjournment in Bankruptcy Proceedings
Penangguhan kes bagi prosiding kebankrapan / Adjournment in Bankruptcy Proceedings In exercising the discretion to adjourn any bankruptcy proceedings, the court need to consider the public interest as otherwise it will result in the court encouraging delays in, instead promoting speedy payment of tax as required by the Income Tax Act 1967 Income Tax Act 1967, Bankruptcy Rules 1969 Masih Berkuatkuasa muat turun
80 Circular Letter No. CJ. 1 Year 1980
Internal Security Act Cases
Priority to be given to the ISA cases / Keutamaan kepada kes ISA Priority to be given to the ISA cases Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS