Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Ketua Pendaftar

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2020
Garis Panduan Perkhidmatan Penterjemahan Dokumen Awam Oleh Jurubahasa Mahkamah
Memastikan keseragaman perkhidmatan penterjemahan dokumen awam oleh Jurubahasa Mahkamah dan penetapan kadar fi bagi perkhidmatan tersebut. Perkhidmatan penterjemahan dokumen awam ini adalah terhad kepada kapasiti sebagai Jurubahasa Mahkamah. Jurubahasa Mahkamah hendaklah mematuhi Pekeliling ini sepanjang masa. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap mana-mana Jurubahasa Mahkamah yang gagal mematuhi Pekeliling ini selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], Perintah-Perintah Am, Pekeliling dan Surat Pekeliling , peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan dari semasa ke semasa. Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2019
Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel
Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel - Format rasmi surat PKPMP Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2019
Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Pengurusan Peralatan ICT Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2019
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019/Code of Ethics for the Judicial Officers Kod-beri panduan-kekal keperibadian dan kelakuan-pegawai kehakiman-berdasarkan Peraturan Pegawai Awam-tambahan kepada Kod Etika yang dikeuarkan pada 20 September 2009 oleh Ketua Pendaftar 1. Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 [P.u (A) 395/1993 dan Kod Etika Pegawai dan Kakitangan 20 September 2019 oleh Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2018 -
Sistem e-Kehakiman Fasa 2(e-KF2) Di Mahkamah : Pematuhan Proses Kerja Bagi Kes Sivil
Sistem e-Kehakiman - Proses Kerja Kes Sivil / e-Court System - Work Process for Civil Cases Penukaran Kod - Penolakan Dokumen - Pemprosesan Semula Dokumen - Pengembalian Fi Pemfailan -Pengemaskinian dan Mengunci Minit Prosiding Masih Berkuatkuasa muat turun
6 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2018
Sistem e-Kehakiman Di Mahkamah : Pematuhan Proses Kerja Bagi Pendaftaran Kes Semakan Jenayah Dan Sivil (Revision) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Sistem e-Kehakiman - Kes Semakan Jenayah dan Sivil / e-Court System - Revision for Civil and Criminal Cases Pendaftaran Kes Semakan Jenayah dan Sivil Masih Berkuatkuasa muat turun
7 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2018
Pendaftaran Kod Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat, Kes Pascakebankrapan Dan Perkiraan Sukarela Di Bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Dan Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] Serta Penetapan Intitulmen Baharu
Pascapenggulungan Syarikat/Post Winding up, Pascakebankrapan/Post Bancruptcy, Perkiraan Sukarela/Voluntary Arrangement, Pengkelasan Kod/ Code Clasification Pendaftaran Kes Pascapenggulungan, Kebankrapan - Perkiraan Sukarela di bawah Akta Syarikat 2016 & Akta Insolvensi 1967 -Intitulmen bagi kes penggulungan dan kebankrapan. Masih Berkuatkuasa muat turun
8 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2018
Pemfailan Surat Kuasa Wakil Secara Elektronik Dan Kod Pendaftaran Khas Di Mahkamah Tinggi Malaya
Surat Kuasa Wakil/Power of Attorney. Pendaftaran Pemfailan Surat Kuasa Wakil menggunakan Kod pendaftaran khas - Semua pemfailan surat kuasa wakil di Mahkamah Tinggi Malaya di seluruh Semenanjung Malaysia hendaklah melalui sistem e-filing - Arahan ini tidak terpakai kepada pemfailan Surat Kuasa Wakil yang dibuat sebelum berkuatkuasa arahan ini. Masih Berkuatkuasa muat turun
9 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018
Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Penyeragaman bayaran deposit bagi Waran tangkap untuk Kes Sivil/Standardisation of payment of deposit for warrant of arrest in civil matters Panduan seragam bayaran deposit kes waran tangkap sivil- -Mahkamah seluruh Malaysia-RM2000 Mahkamah Tinggi-RM1000 Mahkamah Rendah-berdasarkan KKM 2012-Bukti bayaran dikemukakan-baki deposit dipulangkan-bailif mesti ikut KKM 2012 dalam melaksanakan pelaksanaan Aturan 74 K (4) KKM 2012,Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2009; S.6 Akta Penghutang 1957 [Akta 256] Masih Berkuatkuasa muat turun
10 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2018
Penetapan Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Bidangkuasa pendengaran Kes Sivil di kalangan Hakim Mahkamah Sesyen/Sessions Court jurisdiction in Civil Matters Semua Hakim Mahkamah Sesyen pelbagai gred boleh mendengar semua kes kecuali kes tuntutan fitnah, kecuaian profesional, siber dan pembinaan didengar Hakim JUSA C Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Masih Berkuatkuasa muat turun
11 Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Antipemerdagangan Orang Di Bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670]
Pengendalian Kes-Kes Antipemerdagangan Orang Di Bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] YAA Hakim Besar Malaya dan YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak setelah berunding dengan YAA Ketua Hakim Negara mengarahkan Arahan Amalan ini dikeluarkan bagi tujuan penyeragaman pengendalian kes di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] Akta Antipemerdagangan Orang dan Akta Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] Masih Berkuatkuasa muat turun
12 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahun 2017
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus / Application for Exemption to Attend Course Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus Masih Berkuatkuasa muat turun
13 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 2 Tahun 2017 - Perkhidmatan Penterjemahan Secara Pensendirian Oleh Jurubahasa Mah
Jurubahasa Mahkamah / Court Interpreter Perkhidmatan Penterjemahan Secara Persendirian Masih Berkuatkuasa muat turun
14 SURAT PENTING
Arahan Pusingan Kerja Bagi Jawatan Bailif Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Di Seluruh Malaysia
Pusingan Kerja Bailif Bailiff Work Cycle Jadual cadangan pertukaran bailiff secara berperingkat- Bailif yang berkhidmat 15-20 tahun dan melebihi 20 tahun di mahkamah yang sama ditukar pada Oktober 2017 - Bailif yang berkhidmat 10-15 tahun ditukar pada Januari 2018 - Bailif yang berkhidmat 5-10 tahun ditukar pada Mac 2018 Masih Berkuatkuasa muat turun
15 SURAT PENTING
Arahan Mengenai Pengendalian Kerja Risiko - Bailif Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Jawatankuasa Kerja Risiko Manual, prosedur kerja risikoRisk CommitteeRisk Work Procedure Lelongan selepas writ penyitaan dan penjualan dibuat 14 hari dari tarikh sita - writ pemilikan dilaksanakan dalam tempoh yang dinyatakan dalam perintah - tuntutan perjalanan bailiff dituntut daripada deposit Penghutang Penghakiman - Pelantikan Syarikat Kawalan Keselamatan dibuat oleh Mahkamah dan dipersetujui peguam – Syarikat Kawalan Keselamatan dipilih dari senarai yang telah didaftar di Mahkamah – Pusingan kerja bailiff tidak melebihi 5 tahun – Kad Kuasa Bailif hanya diberi semasa keluar menjalankan tugas – Penyata Akaun Bailif hendaklah disediakan dalam 7 hari selepas lelongan berjaya, terdapat penyelesaian atau kes ditarik balik. Masih Berkuatkuasa muat turun
16 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2017
Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan mahkamah/court assigned-counsel - hukuman mati/capital punishment Kelayakan sebagai peguam lantikan Mahkamah - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Penerimaan pelantikan & penarikan diri - Tugas dan tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Yuran perkhidmatan - Nota keterangan/nota prosiding - Penyediaan, Pe Masih Berkuatkuasa muat turun
17 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2017
Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat Dan Kes Pascakebankrapan Di Mahkamah Tinggi
Pascapenggulungan Syarikat/Post Winding up, Pascakebankrapan/Post Bancruptcy Pengelasan kod bagi kes pascapenggulungan syarikat dan pascakebankrapan di MT. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2018 muat turun
18 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2017
Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak
Kesalahan seksual/Sexual Offences - Terhadap kanak-kanak/Against children. Pengelasan kod pendaftaran di Mahkamah Sesyen, kod pendaftaran rayuan dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi menggunakan kod khas - buku kausa Khas hendaklah diwujudkan dan diselenggara dengan lengkap serta dikemaskini bagi kesalahan seksual terhadap kan Masih Berkuatkuasa muat turun
19 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017
Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah
Penyeragaman garis masa penyelesaian kes/Timeline for disposal of cases Kes Sesyen Jenayah-12 bulan- Kes Sesyen Sivil -9 bulan- Kes Majistret Jenayah-12 bulan- Kes Majistret Sivil 9 bulan-kes dikembalikan untuk rayuan dari Mahkamah Atasan memakai tempoh yang sama Telah dibatalkan melalui Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017 muat turun
20 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017
Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah
Penyeragaman garis masa penyelesaian kes/Timeline for disposal of cases Kes Sesyen Jenayah-12 bulan- Kes Sesyen Sivil -9 bulan- Kes Majistret Jenayah-12 bulan- Kes Majistret Sivil 6 bulan-kecuali kes kemalangan/kecedaraan diri -9 bulan-tempoh yang sama terpakai jika dikembalikan oleh Mahkamah Atasan selepas rayuan Masih Berkuatkuasa muat turun
21 SURAT PENTING
Waktu Bekerja Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1437 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1437 Hijrah for Courts in West Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia menggunakan WP1 iaitu dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang - Waktu bekerja sedia ada boleh dikekalkan atas kelulusan Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit di Istana Kehakiman Telah dibatalkan melalui Surat Penting Ketua Pendaftar 31.5.2016 muat turun
22 SURAT PENTING
Arahan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah Seluruh Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1437 Hijrah untuk Mahkamah di seluruh MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1437 Hijrah for all Courts in Malaysia Warga Mahkamah seluruh Malaysia mengguna pakai WP dalam jadual WBB khas untuk bulan Ramadhan iaitu WP4, WP5 & WP 6 - Pertukaran WP hendaklah dibuat melalui borang kepada Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit Masih Berkuatkuasa muat turun
23 SURAT PENTING
Arahan Pengendalian Buku Kausa Elektronik di bawah Modul Case Management System (CMS) di Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Buku Kausa Elektronik, Case Management System (CMS)Electronic Cause Book,Case Management System (CMS) Bertujuan untuk menyimpan maklumat kes - Memastikan pengurusan dan pentadbiran prosiding di tahap terbaik - Menyediakan platform penyimpanan data yang lebih sistematik - tiada lagi keperluan mengendalikan buku kausa secara manual Masih Berkuatkuasa muat turun
24 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2016
Pindaan Kepada Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan mahkamah/court assigned-counsel - hukuman mati/capital punishment Pindaan Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 dengan menggantikan subperenggan 10.2.1 dengan subperenggan 10.2.1 - Bayaran getting up kepada peguam lantikan Mahkamah di Mahkamah Rayuan & Mahkamah Persekutuan. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
25 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2016
Penyediaan Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Persekutuan
Rekod rayuan/appeal record - Kes jenayah/criminal cases - Mahkamah Persekutuan/Federal court. Penjilidan rekod rayuan Jenayah di Mahkamah Persekutuan - Jilid ditanda di bahagian sudut kanan muka surat hadapan setiap jilid rekod rayuan - Dokumen dalam rekod rayuan hendaklah jelas, boleh dibaca, dijilid dengan kemas dan dinomborkan. Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil 1/2018 muat turun
26 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2016
Kes Sivil Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762]
Kes sivil/civil cases - Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014/Goods And Services Tax Act 2014 Kes sivil di bawah Akta Cukai Dan Perkhidmatan 2014 - Pengelasan Kod di Mahkamah Sesyen Dan Majistret seluruh Malaysia. Masih Berkuatkuasa muat turun
27 Practice Direction No. 4 of 2016
Practice Direction On Mediation
Mediation/Mediasi Mediation/Mediasi - Practice Direction/Arahan Amalan - Objective or Highcourt Judges, Deputy Registrial, Assistant Registrial, Session Court Judges and Magistret at pre trial case management stage may give direction parties facilitate settlement before th Masih Berkuatkuasa muat turun
28 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2016
Kod pendaftaran Khas bagi kes Siber (Jenayah) dan kes Siber (Sivil)
Kes siber (Jenayah)/Cyber cases (criminal) - Kes siber (sivil)/Cyber cases (civil) Pengelasan Kod Kes Siber Jenayah & Sivil di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret dan rayuan di Mahkamah Tinggi. Masih Berkuatkuasa muat turun
29 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2016
Kod Lokasi Bagi Pendaftaran Nombor Kes Jenayah Dan Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Seluruh Malaysia
Kod lokasi/location code - Pendaftaran kes/Registration cases - Jenayah dan Sivil/Criminal and Civil cases Kod lokasi bagi pendaftaran kes Jenayah dan Sivil secara elektronik hendaklah mengandungi informasi lokasi Mahkamah di mana kes difailkan - Pengelasan Kod dibuat untuk tujuan penyeragaman didahului dengan kod lokasi dan diikuti dengan perihal kes - penentuan kod lokasi Mahkamah adalah sebagaimana yang dinyatakan. Masih Berkuatkuasa muat turun
30 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2016
Wang Yang Diserah Simpan Ke Dalam Mahkamah
Pembayaran bunga atau faedah ke atas wang yang diserah ke dalam Mahkamah/Payment of interest on deposit paid into court Panduan bayaran bunga/faedah-wang yang disimpan dalam mahkamah-2 % setahun-bayaran menggunakan Kod Objek 63002-batal Pekeliling Ketua Pendaftar 1/1998 Aturan 90 Kedah 6 (1) KKM 2012; Surat Kementerian Kewangan KK/BPA/WAI 10/868/2 Jld 3 SK. 1/2016- Masih Berkuatkuasa muat turun
31 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahun 2015
Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Dasar Keselamatan Aset Masih Berkuatkuasa muat turun
32 SURAT PENTING
Garis Panduan Belanja Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Operasi Mahkamah
Pengurusan Perbelanjaan, Garis panduan Belanja secara Berhemat, Pengurusan Kewangan, Elaun Lebih Masa, Perjalanan dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negara, Penggunaan Utiliti dan Bahan Mentah, Perbelanjaan Sewaan, Penganjuran Majlis atau Persidangan atau Seminar Ketua Pusat Tanggungjawab dan Penerima Waran Peruntukan PKPMP bertangungjawab untuk pastikan dasar perbelanjaan jabatan teliti dan berjimat - Berbelanja secara berhemat dan nilai untuk wang - Elaun lebih masa hendaklah dielakkan melainkan kerja itu benar-benar penting - Arahan bertulis mesti dikeluarkan sebelum kerja lebih masa dimulakan - Perbelanjaan bagi perjalanan dalam negeri dihadkan kepada yang benar-benar perlu dengan bilangan pegawai yang minima - Perjalanan ke Luar Negara dihadkan kepada persidangan dan mesyuarat antarabangsa yang penting atau mesyuarat di antara Kerajaan - Cadangan untuk sewa ruang pejabat tambahan/baru tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Perbendaharaan - Masih Berkuatkuasa muat turun
33 SURAT PENTING
Waktu Bekerja Ramadhan 1436H
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1436 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1436 Hijrah for Courts in West Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia menggunakan WP1 iaitu dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang - Waktu bekerja sedia ada boleh dikekalkan atas kebenaran Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit di Istana Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
34 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2015
Kes-Kes Anti Pencatutan
Anti pencatutan/Anti-profiteering 5 zon utama Mahkamah Sesyen Khas Anti Pencatutan dikenalpasti bagi membicarakan kes-kes kesalahan mencatut - Walaubagaimanapun penubuhan Mahkamah Sesyen Khas Anti Pencatutan mengikut zon belum dimuktamadkan - setiap kes mencatut hendaklah didaftar dan dibicarakan di setiap Mahkamah Sesyen Utama di Ibu Negeri masing-masing - kes-kes Anti pencatutan hendaklah didaftarkan di Mahkamah Sesyen seperti di Lampiran A - Buku Kausa hendaklah dibuka bagi tujuan pendaftaran - Kes didaftarkan mengikut kod khas Masih Berkuatkuasa muat turun
35 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2015
Pembekalan Fakta Kes Bersama Waran Memenjarakan Kepada Pihak Penjara Bagi Kes-Kes Yang Layak Diparol
Kes-kes layak diparol/cases qualified for parole - Waran memenjarakan/Arrest warant. Pembekalan fakta kes bersama waran memenjarakan kepada pihak penjara bagi kes yang layak diparol kepada pihak penjara untuk tujuan pertimbangan parol banduan oleh Lembaga Parol - pembekalan fakta kes kepada pihak penjara sekiranya fakta kes adalah seperti pertuduhan, kertas pertuduhan perlu dibekalkan bersama waran memenjarakan - bagi kes dimana OKT minta dibicarakan hanya kertas pertuduhan sahaja perlu dibekalkan kepada pihak penjara dan alasan penghakiman hanya akan dibekalkan sekiranya permohonan dikemukakan oleh pihak penjara. Masih Berkuatkuasa muat turun
36 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2015
Tambahan Kepada Arahan Amalan Kes-Kes Anti Pencatutan
Kes-kes anti pencatutan/Anti-profiteering Penambahan Arahan Amalan 1/2015 yang dikeluarkan pada 31 Mac 2015 untuk menambah kod pendaftaran bagi kes saman Jenayah Anti pencatutan.- kod 63AP - kes saman jenayah anti pencatutan Masih Berkuatkuasa muat turun
37 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2015
Kes-Kes Kesalahan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)
Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014/Goods and Services Tax Act 2014 Kes Jenayah di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 hendaklah difailkan di Mahkamah Sesyen Utama Ibu Negeri - Pengelasan kod khas - Buku kausa hendaklah dibuka bagi tujuan pendaftaran kes - Bagi kes yang didaftarkan sebelum dari arahan dikeluarkan hendaklah didaftarkan semula menggunakan kod khas. Masih Berkuatkuasa muat turun
38 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2015
Pengkelasan Kod Tambahan Bagi Kes Kemalangan Jalan Raya Yang Melibatkan Pekhidmat Awam
Kes kemalangan Jalan raya/accident cases - penjawat awam/ public servant Pengelasan kod khas pendaftaran kes kemalangan jalan raya melibatkan pekhidmat awam di Mahkamah Sesyen dan Majistret - Buku kausa pendaftaran hendaklah dibuka dan diselenggara dengan teratur. Masih Berkuatkuasa muat turun
39 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2015
Garis Panduan, Pindaan Kod, Pengkelasan Kod Tambahan Dan Format Statistik Bagi Kes-Kes Di Bawah AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN 2007 [AKTA 670]
Anti Pemerdagangan dan Penyeludupan Migran/Human Trafficking and Smuggling of Migrants Garis panduan bagi Hakim Sesyen/Majistret dalam kes-kes Pemerdagangan Orang di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Anti penyeledupan Migran 2007- Pindaan kod dan Pengkelasan kod tambahan di Mahkamah Sesyan dan Majistret - Format statistik bulanan adalah seperti di Lampiran A dan B - Buku kausa hendaklah diwujudkan dan diselenggara dengan teratur. Telah dibatallkan oleh Arahan Amalan Ketua Pendaftar bil 4/2017 (walau bagaimanapun, AA KP 4/2017 ini tidak boleh dicapai melalui equip) muat turun
40 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2015
Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar (Sivil)
Mahkamah Alam Sekitar/Environmental Court. Mahkamah Alam Sekitar (Sivil) ditubuhkan di Mahkamah Tinggi, Sesyen dan Majistret - Bidangkuasa wilayah bagi Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Mahkamah Sesyen dan Majistret - kausa tindakan di Mahkamah Alam Sekitar adalah melibatkan pertikaian berasaskan alam sekitar untuk tuntutan gantirugi atas kerosakan atau kemusnahan harta benda diakibatkan oleh apa-apa perbuatan yang mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar, tuntutan gantirugi ke atas kecederaan diri, gangguan atau halangan terhadap penggunaan individu atau kenikmatan seseorang individu yang patut dinikmati ke atas tanahnya atau kacauganggu akibat pencemaran bunyi, air, udara dan getaran - permohonan injuksi dan perisytiharan hendaklah dibicarakan oleh Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa - bagi Mahkamah yang tiada Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa, permohonan tersebut didengar oleh Hakim Mahkamah Sesyen mengikut pekeliling ketua pendaftar 1/2013 - Pengelasan kod di Mahkamah Tinggi, Sesyen dan Majistret - Kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh didaftarkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
41 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2015
Pelaksanaan Tempoh Masa Tiga Hari Bekerja Bagi Mengemaskini Bayaran Pemfailan Yang Difailkan Secara eFiling Di Kaunter Biro Perkhidmatan Semananjung Malaysia
bayaran pemfailan secara e-filing/payment through e-filling Kemaskini bayaran bagi pemfailan secara e-filing di kaunter biro perkhidmatan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja dari notis bayaran dikeluarkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
42 Arahan Amalan Bil.9 Tahun 2015
Kod Baharu Bagi Kes-Kes Rayuan Jenayah Mahkamah Tinggi Bagi Kes Rasuah
Kes rayuan rasuah /Appeal Corruption cases Pengkelasan kod khas kes rasuah rayuan Jenayah di Mahkamah Tinggi termasuk kes yang melibatkan pekhidmat awam - Buku kausa hendaklah dibuka dan diselenggara dengan teratur. Masih Berkuatkuasa muat turun
43 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2014 -
Permohonan Untuk Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus / Application for Exemption to Attend Course Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus Telah dibatalkan melalui Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 2017 muat turun
44 SURAT PENTING
Memuat Naik Alasan Penghakiman Menggunakan Aplikasi E-Judgement
Alasan Penghakiman, E-JudgmentGrounds of Judgment,E-judgment Pegawai Penyelidik kepada Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah menyediakan ringkasan fakta dan keputusan kes kepada alasan penghakiman - Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen dan Majistret akan terus dimuat naik Masih Berkuatkuasa muat turun
45 SURAT PENTING
Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014
Arahan Amalan Bil 3 hingga 8 Tahun 2014 Practice Direction No 3 until 8 of 2014 Arahan Amalan Bil 3 hingga 8 Tahun 2014 ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan Masih Berkuatkuasa muat turun
46 SURAT PENTING
Pematuhan Terhadap Arahan Pemakaian Pakaian Seragam Yang Dibekalkan
Pemakaian Pakaian SeragamWearing Uniforms Pembantu Operasi/Odeli, Pemandu Kenderaan Bermotor dan Polis Bantuan dibekalkan dengan pakaian seragam - Wajib memakai pakai seragam - kegagalan mematuhi boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil Masih Berkuatkuasa muat turun
47 SURAT PENTING
Isu-Isu Yang Dibangkitkan Oleh Jabatan Insolvensi Malaysia Berkenaan Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Jabatan Insolvensi Malaysia, Kes kebankrapan, Penjamin Sosial, Perintah Penghukuman dan Perintah Penerimaan Kes Kebankrapan Department of Insolvency, Bankruptcy Cases, Social Guarantor, Adjudication Order and Receiving Order in Bankruptcy cases Prosiding Kebankrapan terhadap Penjamin Sosial hendaklah memenuhi s.5(3) Akta Kebankrapan 1967 - Pewartaan Perintah Penghukuman dan Perintah Penerimaan Kes Kebankrapan hendaklah dihantar oleh Mahkamah kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad Masih Berkuatkuasa muat turun
48 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2014
Panduan Pemfailan Dokumen Dan Prosedur Persidangan Dalam Prosiding Rayuan Sivil Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Pemfailan dokumen/filing document - Prosedur persidangan/court proceeding - Prosiding rayuan sivil/Civil appeal procedure - Permohonan sivil/Civil application - Mahkamah Persekutuan. Pemfailan dokumen hendaklah difailkan di pejabat pendaftaran Mahkamah Persekutuan dalam tempoh tidak kurang 14 hari dari tarikh pendengaran kes - Ikatan teras bersama/ikatan teras adalah ikatan dokumen yang mengandungi alasan penghakiman dan semua dokumen yang akan dirujuk oleh pihak-pihak semasa pendengaran kes - Ikatan teras hendaklah dibagi kepada 2 ikatan iaitu ikatan penghakiman dan ikatan dokumen - Hujahan bertulis dan ikatan Autoriti hendaklah difailkan secara bercetak, dihantar melalui emel, disertakan satu ringkasan eksekutif tidak melebihi 30 muka surat dengan menggunakan tulisan font jenis Arial 14 dengan jarak 1.5 antara barisan - warna jilid ikatan teras (kuning) hujahan bertulis dan autoriti perayu/pemohon (biru) hujahan bertulis dan ikatan Autoriti responden (hijau) jumlah salinan ikatan teras, hujahan bertulis dan ikatan Autoriti hendaklah difailkan 6 salinan - tempoh hujahan lisan terhad 15 minit sahaja dan sebarang lanjutan masa tertakluk kepada budi bicara pengerusi panel. dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil 1 Tahun 2018 muat turun
49 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2014
Pengendalian Siasatan Kematian (Death Inquiry) Selaras Dengan Penubuhan Mahkamah Khas Koroner
Siasatan kematian/Death inquiry - Mahkamah Khas Koroner/Coroner's Court. Mahkamah Khas Koroner menjalankan semua siasatan kematian bukan sahaja terhad kepada kes-kes kematian dalam tahan polis, penjara, pusat tahanan, orang tahanan di hospital tetapi semua kes kematian yang memerlukan siasatan di bawah seksyen 329(1) KTJ - Kes Mahkamah Koroner dikendalikan oleh seorang Hakim Mahkamah Sesyen - pendaftaran kes mengikut pengelasan kod khas - garis panduan mengendalikan kes adalah di Lampiran A - Hakim Mahkamah Khas Koroner hendaklah hadir di tempat dimana mayat berada dan melakukan pemeriksaan segera - sekiranya terdapat sebab yang tidak dapat dielakkan dan Hakim Mahkamah Khas Koroner tidak dapat melaksanakan tugas, pengarah negeri boleh arahkan Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret daerah berkenaan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan mayat - kes hendaklah diselesaikan dalam masa 9 bulan dari tarikh siasatan kematian diadakan. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara bil 2/2019 muat turun
50 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2014
Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan DEFERRED]
Pembayaran deposit rayuan/Deposit payment for appeal. Pemprosesan rayuan kes-kes sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan pembayaran deposit rayuan - notis rayuan boleh difailkan di kaunter atau secara e-filling bagi lokasi yang mempunyai perkhidmatan e-filling atau faksimili - Jumlah bayaran deposit rayuan Interlokutari RM 1000 - Notis rayuan hanya diproses setelah perayu menjelaskan deposit - bayaran deposit rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh rayuan. Masih Berkuatkuasa muat turun
51 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2014
Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]
Pemfailan perakuan/Filing certificate - Kegagalan defendan masukkan kehadiran/failure defendant to enter appearance - tuntutan harta tak alih/Immovable property claim Bayaran pemfailan perakuan oleh peguam plaintif bagi tuntutan harta tak alih atas kegagalan defendan memasukkan kehadiran di bawah Aturan 13 kaedah 4 (1) kaedah-kaedah Mahkamah 2012 sebanyak RM 16. Masih Berkuatkuasa muat turun
52 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2014
Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah [BE DEFERRED]
Penghakiman ingkar dipinda/amended Judgment In Default Mahkamah akan memulangkan penghakiman ingkar yang terdapat pindaan yang perlu dibuat keatasnya kepada peguam apabila difailkan dengan fi yang mencukupi-. Apabila penghakiman ingkar terpinda difailkan fi pemfailan baru hendaklah dibayar bagi pemfailan penghakiman Ingkar - pemindahan mana-mana fi yang dibayar tidak dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
53 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2014
Penolakan Deposit Bagi Kos Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan [BE DEFERRED]
Penolakan deposit/Deposit deduction - Kos pelaksanaan/Execution Cost - Berkenaan writ pelaksanaan/relating to writ of execution. Bayaran lebihan berkaitan writ perlaksanaan - Pemohon perlu kemukakan akaun bank dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat mahkamah setelah writ perlaksanaan difailkan - Sebarang perubahan nombor akaun hendaklah dimaklumkan pada Mahkamah - Kegagalan pemohon mengemukakan nombor akaun boleh menyebabkan writ pelaksanaan tidak diproses Masih Berkuatkuasa muat turun
54 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2014
Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]
Kes komital/Commital cases Format khas bagi kes komital untuk notis tunjuk sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
55 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2014
Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012[BE DEFERRED]
Dokumen di dalam bahasa Inggeris/Document in English Apabila sesuatu dokumen yang difailkan dalam Bahasa Inggeris, salinan dokumen di dalam bahasa kebangsaan yang perlu difailkan dalam tempoh 2 minggu atau dalam tempoh yang dilanjutkan sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah menurut Aturan 92 Kaedah 1(4)(b) kaedah-kaedah Mahkamah 2012 - tidak akan dikenakan fi pemfailan. Masih Berkuatkuasa muat turun
56 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2014
Writ Penyitaan Dan Penjualan - Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan
Proses Kerja pelaksanaan writ di luar tempat Writ difailkan dan kod Writ pelaksanaan di Mahkamah yang melaksanakan/work process for execution for writ outside of jurisdiction Mahkamah di mana writ pelaksanaan difailkan-hantar salinan writ kepada Mahkamah yang melaksanakan-melalui emel/pos berdaftar-kod di Mahkamah pelaksana-56 WSL Mahkamah Sesyen dan 76WSL di Mahkamah Majistret Aturan 45 dan 46 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
57 Arahan KHN Bil 1 Tahun 2013
Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Setiap Pesuruhjaya Sumpah perlu mematuhi arahan pemaparan papan tanda yang mengandungi maklumat berkenaan fi di bawah kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah. Format papan tanda adalah sebagaimana lampiran. Kaedah 21 Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
58 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
[ Perjawatan Baru Selaras Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) ]
Perjawatan / Job Pendaftar Mahkamah Rendah - Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
59 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2013
Kes-Kes Pembinaan Di Mahkamah Rendah
Kes Pembinaan / Construction Case Jenis Tindakan bagi Kes Pembinaan - Mahkamah Rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
60 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 2013
Pengenalan Borang A, B Dan C Bagi Permohonan, Jawapan Dan Pengesahan Perkhidmatan Jurubahasa Asing Yang Menghadiri Perbicaraan Kes Jenayah Di Mahkamah
Jurubahasa Lantikan Mahkamah / Court Assigned Interpreter Permohonan Jurubahasa Asing - Borang Permohonan - Borang Jawapan Permohonan - Borang Pengesahan Permohonan Masih Berkuatkuasa muat turun
61 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 2013
Format Baru Statistik Mahkamah-Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Kes-Kes Yang Didaftarkan Pada Atau Selepas 1 Julai 2013
Statistik / Statistic Format Statistik - Kes-kes yang didaftarkan selepas 1 Julai 2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
62 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 2013
Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Pengurusan Peralatan ICT Telah dibatalkan melalui Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahu muat turun
63 SURAT PENTING
Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 Subordinate Courts (Amendment) Act 2010 Tarikh kuat kuasa Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) adalah pada 1 Mac 2013 - Telah diwartakan pada 7 Februari 2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
64 SURAT PENTING
Majlis Bacaan Yasin Dan Tahlil Untuk Pewira Negara
Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil diadakan untuk Perwira Negara yang berjuang di Lahad Datu dan yang terkorban Masih Berkuatkuasa muat turun
65 SURAT PENTING
Arahan Perubahan Waktu Kerja Berperingkat Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP)
Waktu Kerja Berperingkat Staggered Working Hours Hanya boleh memilih WP1 atau WP2 - bagi tujuan memberikan perkhidmatan terbaik kepada stakeholder dan pelanggan Mahkamah - rayuan untuk mengekalkan WP3 perlu dibuat kepada Ketua Pendaftar dengan sokongan dan justifikasi bertulis oleh Pengarah Negeri dan Ketua Bahagian Masih Berkuatkuasa muat turun
66 SURAT PENTING
Penguatkuasaan Imbasan Bagasi Di Semua Laluan Masuk Bangunan Istana Kehakiman Dan Larangan Penggunaan Lif Khas YAA / YA Hakim
Bangunan Istana Kehakiman, Laluan Imbasan Bagasi, Larangan menggunakan lif khas Hakim Palace of Justice building, Baggage scan lane, Prohibition on using judges' lifts Imbasan Bagasi dikuatkuasakan ke atas semua warga kerja Istana Kehakiman bagi mengelakkan senjata berbahaya di bawa masuk - Lif Hakim dikhaskan untuk penggunaan Hakim sahaja Masih Berkuatkuasa muat turun
67 SURAT PENTING
Penetapan Waktu Bekerja Di Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1434 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia bermula 10 Julai 2013 hingga 7 Ogos 2013 adalah dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang Masih Berkuatkuasa muat turun
68 SURAT PENTING
Penetapan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1434 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung Malaysia Working hours during Ramadhan 1434 Hijrah for Courts in West Malaysia Terdapat kesukaran bagi sebilangan warga mahkamah untuk menggunakan WP1 - Kelonggaran untuk mengekalkan WP2 dibenarkan - tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Negeri atau Ketua Bahagian Istana Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
69 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2013
Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012
Akta kesalahan keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012/Security offences (Special measures) Act 2012 2 orang Hakim di Mahkamah Tinggi Malaya dan 2 orang Hakim di Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak dilantik khusus untuk dengar kes ini - Terdapat 2 prinsipal registri iaitu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi Mahkamah Tinggi Malaya & Mahkamah Tinggi Kuching bagi Mahkamah Sabah dan Sarawak - setiap prinsipal registri akan diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar yang akan menguruskan pentadbiran kes-kes tersebut - Mahkamah Tinggi dimana kes itu didaftarkan hendaklah memaklumkan kepada prinsipal registri dalam masa 7 hari kes didaftarkan - Timbalan Pendaftar/penolong Kanan Pendaftar akan maklum segera kepada Hakim Mahkamah Tinggi yang dilantik untuk arahan selanjutnya - Permohonan dihadapan Hakim Mahkamah Sesyen untuk memasang peranti pengawasan elektronik dan merekodkan pengakuan salah OKT hendaklah didengar di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen yang mempunyai bidangkuasa. - Buku kausa daftar khas bagi kes hendaklah dibuka. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2017 muat turun
70 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2013
Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen
Mediasi/mediation - kes kemalangan jalanraya/Accident cases Semua kes kemalangan jalan raya mahkamah sesyen dan majistret hendaklah melalui proses mediasi selepas pliding ditutup - dokumen asas perlu difailkan sebelum mediasi iaitu laporan awal perubatan, rajah kasar kemalangan, laporan polis, gambar dan lain-lain dokumen - semua kes hendaklah dirujuk kepada pegawai mediasi mahkamah selewat-lewatnya 10 minggu sehingga dari tarikh kes difailkan - Mahkamah boleh menetapkan tarikh bicara kes kemalangan jalanraya sebelum kes dirujuk kepada pegawai mediasi sebagai persediaan awal - kes yang tidak memerlukan pakar, bicara hendaklah ditetapkan dalam bulan ke-4 hingga 6 dari tarikh kes difailkan - kes yang memerlukan laporan pakar bicara hendaklah ditetapkan dalam bulan ke-6 hingga 11 dari tarikh kes difailkan - kes kemalangan yang tidak melibatkan laporan pakar perlu dirujuk terus kepada pegawai mediasi - kes melibatkan laporan pakar Mahkamah perlu arahkan pihak mendapatkan laporan pakar dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pliding ditutup - sementara menunggu laporan pakar kes perlu dirujuk kepada pegawai mediasi - sekiranya laporan pakar gagal diperolehi, Mahkamah hendaklah meneruskan perbicaraan - pengarah Mahkamah Negeri boleh mengarahkan mana-mana pegawai kehakiman lain sebagai pegawai mediasi sekiranya Mahkamah tersebut hanya mempunyai seorang Hakim/Majistret sahaja. Masih Berkuatkuasa muat turun
71 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2013 - Penghakiman Terus
Aturan 14 Dan Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 Di Mahkamah Sesyen Seluruh Malaysia
Penghakiman terus/Summary Judgment - pembatalan pliding/striking out of pleading Semua permohonan penghakiman terus dan pembatalan pliding dan pengindorsan di Mahkamah Sesyen hendaklah didengar di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen sendiri. Masih Berkuatkuasa muat turun
72 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2013
Pindaan Kepada Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Kes Muamalat/Muamalat cases Pindaan pengelasan kod bagi kes rayuan interlokutari dan bicara penuh kes Muamalat di Mahkamah Majistret dan Sesyen ke Mahkamah Tinggi -semua kes muamalat di Mahkamah Majistret, Sesyen dan Mahkamah Tinggi didaftarkan dengan kod khas -semua kes Muamalat yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hendaklah didaftar dan didengar di Mahkamah Tinggi Dagang (Muamalat - bagi Mahkamah Tinggi di negeri lain cara pengagihan kes yang diamalkan sedia ada dikekalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
73 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2013
Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan Mahkamah/court-assigned counsel -hukuman mati/ capital punishment case Kelayakan sebagai peguam lantikan Mahkamah - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Penerimaan pelantikan & penarikan diri - Tugas dan tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Saraan - Yuran perkhidmatan - Nota keterangan/nota prosiding - Majlis peguam perlu menyelenggara dan mengemaskini daftar peguam lantikan Mahkamah - kadar bayaran di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan - bayaran perbelanjaan saksi-saksi penarikan diri dan penukaran peguam lantikan Mahkamah. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1/2017 muat turun
74 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2013
Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majsitret Seluruh Malaysia
Pengkelasan kod/code classification - Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen & Mahkamah Majistret/High court, Sessions court and Magistrate court. Pengkelasan kod bagi kes Sivil di Mahkamah Tinggi, Sesyen & Majistret - Tujuan arahan amalan adalah untuk penyeragaman kes - Pengkelasan kod kes dagang NCC dan Sivil NCVC dan Guaman Am di Mahkamah Rendah - Rayuan dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi - Pengkelasan kod bagi kes dagang NCC, NCVC, Muamalat dan harta intelek di Mahkamah Tinggi selain daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - arahan Amalan ini tidak membatalkan Arahan Amalan dan pekelilng terdahulu kecuali mengenai pengelasan kod - sekiranya terdapat percanggahan, Arahan Amalan ini adalah terpakai Masih Berkuatkuasa muat turun
75 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2013
Tambahan Dan Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2013 Mengenai Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia
Pengkelasan kod/code classification - Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen & Mahkamah Majistret/High court, Sessions court and Magistrate court Tambahan dan pindaan kepada Arahan Amalan Bil 6 Tahun 2013.Pindaan dan tambahan dibuat di perenggan 4.3 (d), 4.3( e) , 4.6, 10.2( e), 10.13, 11.9 (c ),11.11 (g ),11.12 dan 14 Arahan Amalan Bil Tahun 2013. Masih Berkuatkuasa muat turun
76 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2013
Kemudahan Pemfailan Kaveat Secara Online Melalui Sistem E-Filling Dan Biro Perkhidmatan
Pemfailan Kaveat/Caveat filing - secara online/through online Pemfailan Kaveat melalui e-filing secara online menggantikan pemfailan manual di semua Mahkamah Tinggi Semenanjung Malaysia - Pemusatan pemfailan di Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur - satu unit khas Kaveat diwujudkan di bahagian sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - permohonan yang difailkan untuk memproses dokumen kaveat di Mahkamah Tinggi lain di semenanjung Malaysia tidak akan diterima - pemfailan kaveat, pembaharuan kaveat dan penarikan balik kaveat boleh dibuat secara online. Masih Berkuatkuasa muat turun
77 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2013
Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
Bidangkuasa pendengaran Kes Sivil di kalangan Hakim Mahkamah Sesyen mengikut Gred, permohonan injunksi Mahkamah Sesyen,bidnagkuasa Mahkamah Majistret,pengkelasan kod/Session Court Jurisdiction in civil matters according to grades and classification of code Jenis kes-kes yang didengar di Hadapan Hakim JUSA-RM300,000 ke atas-Hakim L54 DAN 52-RM300,000 ke bawah-kedudukan pendengaran kes-kes yang tiada Hakim JUSA, Hakim L54 akan dengar-Permohonan Injunksi-Gred JUSA-kod kes-kes sivil-bidangkuasa Majistret Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2018 muat turun
78 Tambahan Mahkamah kepada Lampiran A-Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013
Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A-Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
Pendengaran kes Sivil Mahkamah Sesyen/Jurisdiction of Sessions Court Penambahan Senarai Negeri Pahang kepada Lampiran A di dalam Pekiling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013 Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2018 muat turun
79 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2013
Penubuhan Mahkamah Pembinaan
Kes Pembinaan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Sesyen dan kod kes pembinaan/Construction cases in High Court and Session Courts and the Codes Beroperasi 1.4.2013-Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Shah Alam-jenis kes pembinaan-Hakim yang mendengar kes pembinaan-kod di Mahkamah Tinggi-kod di Mahkamah Rendah merujuk Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2013 S.20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964[Akta 91] Masih Berkuatkuasa muat turun
80 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2013
Tambahan Pendaftaran Dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
Tambahan Kod Kes Pembinaan/Additinal Codes to Construction Cases Kod Kes Pembinaan terhadap Kerajaan-Kod A51C dan Kod B51C Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Masih Berkuatkuasa muat turun
81 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2013
Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah
Jenis Kes Pembinaan di Mahkamah Rendah/Types of Construction cases in the Subordinate courts Tuntutan berasaskan pembinaan termasuk bangunan, kejuruteraan, pertikaian pembinaan mengenai bon pelaksanaan, guaranti, insurans, kualiti barang, kerja yang dilakukan, bahan yang dibekalkan, tuntutan berhubung dengan alam sekitar Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2005 Masih Berkuatkuasa muat turun
82 SURAT PENTING
Penjelasan Kepada Kod 88 Di Dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 1988
Kod 88 - Arahan Amalan No. 5 Tahun 1988 - Siasatan Kematian (Death Inquiry)Code 88 - Practice Direction No. 5 of 1988 - Death Inquiry Kod 88 hanya untuk fail laporan mati mengejut dibawah Seksyen 333(2) dan Seksyen 339(1) Kanun Tatacara Jenayah - Mengelakkan kekeliruan dan menyeragamkan maklumat statistik Masih Berkuatkuasa muat turun
83 SURAT PENTING
Kekeliruan Berhubung Catatan Maklumat Di Dalam Waran
Waran Mempenjarakan Warrant of imprisonment Hanya perkataan 'bulan' atau 'bln' atau 'hari' perlu dicatatkan dalam waran memenjara - Tidak menggunakan perkataan seperti 'b.p.' atau 'h.p' Masih Berkuatkuasa muat turun
84 SURAT PENTING
Kes-Kes Melibatkan Orang Tak Sempurna Akal Di Bawah Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Orang Tak Sempurna Akal - Seksyen 342(3) Kanun Prosedur Jenayah Person of unsound mind Section 342(3) Criminal Procedure Code Tertuduh tidak siuman boleh ditahan tidak lebih dari satu bulan di mana-mana hospital psikiatrik - Mahkamah boleh lanjutkan tempoh tahanan tidak lebih dari dua bulan jika pihak hospital psikiatrik mendapati tertuduh memerlukan pemerhatian lanjut Masih Berkuatkuasa muat turun
85 SURAT PENTING
Peringatan Berkenaan Waktu Operasi Kaunter Mahkamah
Waktu Operasi Kaunter Mahkamah Operation Hours for Court Counter Kaunter Mahkamah hendaklah dibuka semasa waktu rehat makan tengahari - Semua kaunter harus dibuka pada waktu puncak - Bagi mahkamah litar, pembukaan kaunter harus mengikut kesesuaian dan keadaan mahkamah. Masih Berkuatkuasa muat turun
86 SURAT PENTING
Pelaksaan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) National Legal Aid Foundation YBGK diperbadankan pada 25.1.2011 sebagai sebuah syarikat khairat - YBGK bermula operasi pada 2.4.2012 - Khidmat YBGK diberikan untuk saspek atau OKT dari tangkapan, reman dan bicara di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
87 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen Dan Majistret
Alasan Penghakiman Grounds of Judgment Alasan Penghakiman perlu diletakkan tarikh alasan penghakiman, nama peguam pihak-pihak terlibat serta nama Hakim/Majistret yang menyediakan alasan penghakiman tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
88 SURAT PENTING
Laporan Polis Yang Dicetak Menggunakan Komputer
Laporan Polis Police Report Pengesahan laporan kemalangan jalan raya masih memerlukan tandatangan Pegawai Polis di balai polis di mana laporan asal kemalangan dibuat sebelum laporan itu diterima oleh Mahkamah - Laporan kemalangan yang dicetak melalui komputer perlu mematuhi 90A Akta Keterangan 1950 sebelum laporan diterima oleh Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
89 SURAT PENTING
Penjelasan Lanjut Berkenaan Pelaksanaan YBGK
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) National Legal Aid Foundation YBGK hanya untuk OKT (warganegara Malaysia) yang tiada peguam untuk kes-kes didaftarkan mulai 2.4.2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
90 SURAT PENTING
Peringatan Berkenaan Bench Book Sivil Dan Jenayah
Bench Book Bench Book hendaklah diletakkan di atas bench di mahkamah terbuka - Bench Book perlu dibaca dan perlu maklumkan jika terdapat pembaharuan atau penambahbaikan pada masa akan datang Masih Berkuatkuasa muat turun
91 SURAT PENTING
Penghantaran Permohonan Borang B (Kad Biru) Oleh Mahkamah Tinggi Yang Tidak Dilengkapi Dengan Sistem CMS Dan Pengeluran Borang C Berkaitan Permohonan Surat Kuasa Mentadbir dan Probet Oleh Bahagian Kuasa Mati Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Secara Aras Tal
Borang B (Kad Biru), Borang C, Surat Kuasa Mentadbir, ProbetB Form, C Form, Letter of Administration, Probate Permohonan Borang B (Kad Biru) boleh dibuat secara talian - tidak terhad kepada Mahkamah yang dilengkapi sistem CMS sahaja - penghantaran permohonan Kad Biru dipendekkan kepada satu (1) hari bekerja sahaja - Borang C hendaklah dikeluarkan tiga (3) hari dari tarikh permohonan diterima - Pegawai yang bertugas hendaklah menandatangani Borang C dalam masa satu (1) hari - Borang C yang telah ditandatangani hendaklah dihantar semula secara emel kepada Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
92 Practice Direction No.1 of 2012
Admiralty and Maritime Claims
Admiralty and Maritime Claims/Tuntutan Admiriiti dan Maritim Admiralty court and other High Courts shall hear matters pertaining to the Maritime claims - Registry of Admiralty Court Kuala Lumpur - where any admiralty writ of summon, warrant of arrest, instrument of release or caveat against arrest or caveat against release is filed, issued, entered or withdrawn at any other high court other than admiralty court Kuala Lumpur shall notify on the day of its filing or file after 3 by noon on the following day - the registry of admiralty court Kuala Lumpur shall maintain a Register of Central Maritime Warrants and Caveats Book - administration of warrant of arrest - Sheriff's duties - discharge of Cargo. Masih Berkuatkuasa muat turun
93 Arahan Amalam Bil.2 Tahun 2012
Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 & Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan)2012
Kanun Tatacara Jenayah (pindaan)/criminal procedure code (amendment) Pindaan Kanun Tatacara Jenayah telah dibuat pada tahun 2010 dan 2012 - Makluman perlu diambil atas perkara berbangkit daripada pindaan - Rundingan pra-perbicaraan -Kes yang didaftarkan pada atau selepas 1 Jun 2012 hendaklah melalui proses rundingan pra-perbicaraan tidak boleh dijadikan alasan bagi penangguhan perbicaraan sekiranya tarikh bicara telah ditetapkan - Mahkamah perlu tetapkan pengurusan kes dari tempoh 60 hari OKT dituduh dan dibicarakan - Rundingan akuan berkaitan pertuduhan dan rundingan akuan berkaitan hukuman hendaklah dijalankan secara sukarela - jika rundingan akuan telah dibuat secara sukarela pihak OKT dan pendakwaan telah mencapai persetujuan , pihak-pihak perlu tandatangan borang di Lampiran C - sekiranya tiada penyelesaian, kes tersebut hendaklah ditetapkan untuk bicara - panduan hukuman bagi rundingan akuan - apabila OKT mengaku salah pada mana-mana peringkat selepas perbicaraan bermula, peruntukan s.172G KTJ tidak terpakai. Masih Berkuatkuasa muat turun
94 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Bil.3 Tahun 2012
Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar
Mahkamah Alam Sekitar/Environmental court Kes alam sekitar hendaklah diberi keutamaan dengan menyediakan jadual tetap pendengaran termasuk pendengaran di Mahkamah Litar - Pengkelasan kod kesalahan spesifik dan am - Kes yang telah mula didengar hendaklah didengar oleh Hakim/Majistret yang mendengar perbicaraan tersebut dan kes belum bicara hendaklah dipindahkan ke Mahkamah Alam Sekitar - kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh OKT dituduh - bagi Mahkamah Alam sekitar di Sabah dan Sarawak, kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dan 6 bulan masing-masing untuk kes yang didaftarkan di Mahkamah Majistret dan Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
95 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2012
Kes-Kes Berprofil Tinggi
Pihak di dalam kes berprofil tinggi/Parties involve in the High profile cases Jenis Kes berprofil tinggi perlu dilaporkan dalam Lampiran A -melibatkan pihak tertentu-Raja-Menteri-Ahli Dewan-Hakim-Pegawai Kanan Kerajaan-Ketua Jabatan Masih Berkuatkuasa muat turun
96 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.1 Tahun 2012
Pelaksanaan Penggunaan Pelekat Kenderaan (Kereta Dan Motorsikal) Untuk Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Putrajaya
Edaran Pelekat Kereta dan Motorsikal Warga Pejabat Ketua Pendaftar, Istana Kehakiman/Distribution of Vehicles Stickers for Officers and Staffs in Palace of Justice Pelekat untuk diletakkan pada kenderaan warga Istana Kehakiman-elak orang luar memasuki Istana Kehakiman-kenderaan rasmi tidak dibenarkan untuk membuat permohonan-hanya boleh pohon 1 pelekat-tiada pelekat tambahan-kehilangan untuk laporan polis Masih Berkuatkuasa muat turun
97 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2012
Garis Panduan Reman Dan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Selaras Dengan Penubuhan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan
Penubuhan YBGK/Institution of YBGK Peranan Majistret memaklumkan OYDS tentang YBGK semasa reman-tempoh masa kehadiran YBGK-perkara yang perlu dibuat oleh Majistret ketika reman-minit reman seragam-memaklumkan OKT tentang YBGK ketika perbicaraan S.117 Kanun Prosedur Jenayah, Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 2/2003 Masih Berkuatkuasa muat turun
98 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.3 Tahun 2012
Perlaksanaan Penghakiman (Writ Penyitaan Dan Penjualan)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan/ Procedures to execute Writ Seizure and Sale Isu-pemiutang penghakiman gagal bayar deposit-pemiutang penghakiman gagal hadir-gagal untuk mendapatkan pengawal keselamtan-pengeluaran Notis untuk bayaran deposit dan kehadiran-pelantikan pegawai keselamatan boleh dikecualikan-jika tiada deposit Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
99 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.4 Tahun 2012
Pelaksanaan Penghakiman (Saman Penghutang Penghakiman)
Prosedur Pelaksanaan Saman Penghutang Penghakiman/ Procedures to execute Judgment Debtor Summons Isu-kekerapan penetapan tarikh sebutan kerana gagal serah saman-jarak masa tarikh sebutan-tiada tarikh sebutan waran tangkap-kekerapan tarikh waran tangkap-kekerapan Notis Penghakiman difailkan-3 kali sebutan sahaja- tempoh masa 1 bulan-tarikh munasabah untuk lanjutan Aturan 74 KKM 2012, Akta Penghutang 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
100 Arahan Ketua Hakim Negara
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Buku Daftar Dan Dokumen Yang Diangkat Sumpah
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Semua deponen yang mendapatkan khidmat Pesuruhjaya Sumpah hendaklah menurunkan cap jari pada buku daftar dan semua dokumen yang diangkat sumpah Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Telah dibatalkan muat turun
101 Arahan Ketua Hakim Negara
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Semua deponen yang mendapatkan khidmat Pesuruhjaya Sumpah untuk urusan berkaitan JPJ hendaklah menurunkan cap jari pada buku daftar dan dokumen Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
102 SURAT PENTING
Pentadbiran Mahkamah Rendah
Mahkamah Rendah, Hakim WilayahLower CourtsState Judge Hakim Terkanan di Mahkamah Sesyen yang disenaraikan dilantik menjadi Hakim Wilayah - Hakim Wilayah hendaklah membuat lawatan pemeriksaan tiga (3) bulan sekali ke Mahkamah Sesyen dan Majistret yang dipertanggungjawabkan - Laporan Bertulis kepada Pengarah Negeri hendaklah dihantar selepas setiap lawatan selewat-lewatnya setiap 5 hari bulan - Sesalinan Laporan Bertulis hendaklah dihantar ke Pejabat Ketua Pendaftar - Hakim Wilayah hendaklah memeriksa rekod kewangan, buku pendaftaran kes, kes-kes tertangguh, alat-alat perabot, kelengkapan serta bangunan mahkamah. Masih Berkuatkuasa muat turun
103 SURAT PENTING
Cuti Kecemasan
Cuti Kecemasan Emergency Leave Mana-mana Pegawai Kehakiman yang bercuti kecemasan hendaklah segera maklumkan Pengarah Mahkamah Negeri - Pengarah perlu menghantar pegawai ganti untuk jalankan kes di mahkamah tersebut - Pegawai ganti boleh diambil dari kalangan Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
104 SURAT PENTING
Bench Book Sivil dan Jenayah
Bench Book Bench Book hendaklah diletakkan di atas bench di mahkamah terbuka - Bench Book perlu dibaca dan perlu maklumkan jika terdapat pembaharuan atau penambahbaikan pada masa akan datang Masih Berkuatkuasa muat turun
105 SURAT PENTING
Pendaftaran Segera Sistem E-Daily Report
E-Daily Report Semua Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret hendaklah mendaftar sebelum atau pada 14.4.2011 - Sistem e-Daily Report akan dilaksanakan sepenuhnya mulai 15.4.2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
106 SURAT PENTING
Statistik Ageing List Seperti Mana Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 (Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah)
Statistik, Ageing List Statistic Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2011 - Ageing List tambahan diberikan untuk pemantauan - Berkuatkuasa 1.6.2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
107 SURAT PENTING
Pendaftaran Kes-Kes Halang Tebus Bagi Kes-Kes Muamalat Selaras Dengan Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011
Halang Tebus, Muamalat Foreclosure Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011 - kes-kes halang tebus bagi kes-kes Muamalat hendaklah didaftarkan di bawah Kod 24AF - Berkuatkuasa pada 1.6.2011 bagi mahkamah yang dilengkapi sistem CMS Masih Berkuatkuasa muat turun
108 SURAT PENTING
Kriteria Tambahan Bagi Urusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Yang Lebih Tinggi Di Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Kenaikan Pangkat Promotion Bagi urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat ke jawatan lebih tinggi pegawai yang pernah atau sedang melaksanakan tugas sebagai Hakim atau Majistret hendaklah memberi keputusan kes selepas tamat bicara tidak lewat 4 minggu mulai tarikh keputusan kes ditangguhkan - Alasan Penghakiman hendaklah disiapkan sebelum 8 minggu mulai tarikh Notis Rayuan difailkan Masih Berkuatkuasa muat turun
109 SURAT PENTING
Pengendalian Kes-Kes Di Bawah Akta Keganasan Rumahtangga (AKRT) 1994
Keganasan Rumah Tangga Domestic Violence IPO perlu dibenarkan meski permohonan difailkan di tempat berlainan dari tempat kejadian berlaku - IPO yang difail oleh mangsa sendiri boleh diberi tanpa kehadiran pegawai JKM - Perintah IPO hanya boleh dikeluarkan atas satu nama sahaja - Perlu IPO berasingan dikeluarkan jika mahu masukkan nama anak Masih Berkuatkuasa muat turun
110 SURAT PENTING
Panduan Mengisi E-Laporan Harian
E-Laporan Harian E-daily Report Bagi kes yang telah ditetapkan untuk bicara tetapi tidak berjalan langsung sahaja dianggap sebagai termasuk dalam kes yang ditangguhkan - Kes-kes jenayah tidak sepatutnya ditangguhkan atas alasan representasi atau menunggu jawapan daripada Ketua Unit Pendakwaan Masih Berkuatkuasa muat turun
111 SURAT PENTING
Pembayaran Fi Pemfailan Hujahan Bertulis Dan Ikatan Otoriti Di Mahkamah
Fi Pemfailan Hujahan Bertulis Dan Ikatan Otoriti / Written Submission Filing Fee and Bundle of Authorities Filing fee of Written Submission and Bundle of Authorities Keseragaman fi pemfailan - tiada sebarang bayaran untuk pemfailan hujahan bertulis dan ikatan otoriti di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
112 SURAT PENTING
Data Berkenaan Kes-Kes Jenayah Yang Membawa Hukuman Mati Dan Penjara Sepanjang Hayat Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen Yang Melibatkan Warga Asing
Data Berkenaan Kes-Kes Jenayah / Criminal Cases Data Data untuk membekalkan maklumat - Senarai kes-kes jenayah yang membawa hukuman mati dan penjara sepanjang hayat - yang melibatkan warganegara asing termasuk warganegara asing yang mempunyai taraf penduduk tetap Masih Berkuatkuasa muat turun
113 SURAT PENTING
Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 Bagi Negeri-Negeri Yang Dilengkapi Dengan System Case Management (CMS)
Negeri-negeri yang dilengkapi dengan sistem CMS / States that are equipped with CMS system Tarikh kuasa pemakaian Arahan Amaian - negeri-negeri yang dilengkapi dengan sistem CMS - 1 September 2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
114 SURAT PENTING
Status Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah
Laporan kes bagi kes-kes sivil dan jenayah / Civil and Criminal Case Reports Peringatan untuk menghantar laporan kes bagi kes-kes sivil dan jenayah di Mahkamah - tujuan pemantauan - senarai bilangan kes tertunggak setakat September 2011 yang perlu dilupuskan Masih Berkuatkuasa muat turun
115 SURAT PENTING
Pemakaian Borang 40 Jadual Kedua Di Bawah Seksyen 391 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah / Criminal Procedure Code Mahkamah untuk mengeluarkan Borang 40 Jadual Kedua Di Bawah Seksyen 391 KPJ (Akta 593) - bagi perintah untuk membebaskan OKT dari penjara Masih Berkuatkuasa muat turun
116 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Alasan penghakiman / Grounds of judgement Pemantauan alasan penghakiman - Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret - untuk menghantar satu alasan penghakiman setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
117 SURAT PENTING
Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding's Charge)
Rakaman Prosiding / Court Proceeding Recordings Tiada caj untuk rakaman prosiding di Mahkamah bagi pendakwaraya dan wakil pihak kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
118 Arahan Amalan Bil. 1/2011
Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati
Peguam dilantik/assign-counsel - kesalahan hukuman mati/capital punishment Peguam lantikan Mahkamah yang mewakili tertuduh bagi kes hukuman mati menurut Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2010 hendaklah mengemukakan tempoh tuntutan adalah 30 hari dari tarikh kes selesai dibicarakan- bagi kes yang selesai bulan Disember tuntutan hendaklah dikemukakan selewatnya 10 Januari tahun kalendar baru. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 muat turun
119 Garis Panduan Pengisian Borang AA - Arahan Amalan Bil. 1/2011
Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Garis Panduan Pengisian Borang AA)
Garis panduan/Guidelines - Pengisian Borang AA/fill in AA form Garis panduan/Guidelines - Pengisian Borang AA/fill in AA form dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 muat turun
120 Arahan Amalan Bil. 2/2011
Waktu Mahkamah
Waktu Mahkamah/Court sitting Waktu Bersidang semua Mahkamah seluruh Malaysia pada jam 9 pagi - walaubagaimanapun kes yang ditetapkan untuk bicara jam 8.30 pagi sebelum ini hendaklah dikekalkan-Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2010 dibatalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
121 Arahan Amalan Bil. 3/2011
Temu Janji Di Bawah Kaedah 32, Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972
Temujanji/Appointment - - Penggulungan syarikat /winding up companies Temujanji di bawah Kaedah 32,Kaedah-kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972 hendaklah dibuat melalui borang temujanji kepada pempetisyen yang dilampirkan bersama dengan petisyen - format di lampiran A - senarai semak surat cara di lampiran B - Penetapan tarikh temujanji hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu sebelum tarikh pendengaran petisyen penggulungan Masih Berkuatkuasa muat turun
122 Arahan Amalan Bil. 4/2011
Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah
Pendaftaran kes/Registration of cases - Sivil dan Jenayah/Civil and Criminal Pendaftaran kes hendaklah menyatakan bulan kes difailkan - Penentuan bulan pemfailan ditentutan daripada tarikh pembayaran dibuat - Sekiranya pembayaran dibuat pada bulan berikutnya maka bukan yang tertera pada nombor kes adalah bulan berikutnya - Pendaftaran kes hendaklah didahului dengan kod, nombor siri pendaftaran, bulan kes didaftarkan dan tahun kes didaftarkan. Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan 6/2016 muat turun
123 Arahan Amalan Bil. 5/2011
Pendaftaran Kes Rasuah Di Mahkamah Sesyen / Pendaftaran Kes Halang Tebus Di Mahkamah Tinggi
Kes rasuah/corruption cases -Halang Tebus/Foreclosure Pengelasan Kod Khas bagi kes rasuah di Mahkamah Sesyen dan kes halang tebus di Mahkamah Tinggi - Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Jun 2011 bagi negeri yang tidak menggunakan cms dan bagi negeri yang menggunakan cms tarikh berkuatkuasa akan dimaklumkan kelak. Masih Berkuatkuasa muat turun
124 Arahan Amalan Bil. 6/2011
Pengeluaran Perintah Untuk Mengemukakan Tahanan (Order To Produce)
Pengeluaran perintah untuk mengemukakan tahanan/issuance order to produce (OTP) Perintah untuk kemukakan tahanan hendaklah dikeluar dan diserahkan kepada penjara dalam tempoh selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh bicara ataupun sebutan sesuatu kes - Walaubagaimanapun tidak terpakai kepada kes bicara/sebutan yang ditetapkan kurang dalam tempoh 7 hari dan dalam keadaan tersebut OTP hendaklah dikeluarkan serta merta kepada pihak penjara. Masih Berkuatkuasa muat turun
125 Arahan Amalan Bil. 7/2011
Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah
Kod warna ikatan dokumen/Colour coding for bundle of document - rekod rayuan/appeal record Pemfailan ikatan dokumen dan rekod rayuan di Mahkamah Rendah di pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi mempunyai kod-kod warna kulit hadapan bagi kes bicara dan kes rayuan dari Mahkamah Rendah- setiap helaian ikatan dokumen hendaklah diletakkan nombor muka surat. Masih Berkuatkuasa muat turun
126 Arahan Amalan Bil. 9/2011
Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding's Charge)
Caj untuk rakaman prosiding di Mahkamah/Recording of Court proceedings' charge. Prosiding di Mahkamah yang telah direkod dalam CRT boleh dibuat salinan dan dibekalkan kepada para peguam atau mana-mana pihak yang layak membuat permohonan - Caj salinan cakera padat adalah RM 10 sekeping - Garis panduan mengenai tatacara pihak yang ingin mendapatkan salinan prosiding cakera padat adalah di Lampiran A dan borang permohonan di Lampiran B. Masih Berkuatkuasa muat turun
127 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2011
Pemberitahuan Segera Mengenai Pemfailan Rayuan Notis Rayuan Di Mahkamah Tinggi Ke Mahkamah Rayuan
Notis Rayuan yang difailkan di Mahkamah Tinggi/Notice of Appeal in High Court Notis Rayuan dihantar lewat-tidak dapat memproses sesuatu rayuan tanpa notis rayuan-mengganggu penyediaan Rekod Rayuan yang mesti disediakan dalam tempoh 8 minggu dari Notis Rayuan difailkan-untuk memaklumkan pada hari yang sama melalui faks ke Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan. Kaedah 18 (7) Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
128 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011
Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Kes Trafik Di Mahkamah Rendah
Kes Saman Trafik dan Waran Tangkap/Traffic Summons cases and Warrant of arrest Hakim/Majistret boleh lupus kes saman trafik dan Waran tangkap-kes saman trafik difailkan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh sebutan pertama-hari tertentu ditetapkan untuk sebutan kes trafik kecuali Mahkamah khas-Jika OYDS tidak hadir-waran tangkap Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Masih Berkuatkuasa muat turun
129 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2010
Penetapan Tarikh Perbicaraan Dan Penyediaan Rekod Rayuan Bagi Permohonan Habeas Corpus
Habeas corpus / habeas corpus Tarikh perbicaraan habeas corpus hendaklah dalam tempoh seminggu selepas permohonan difailkan, alasan penghakiman habeas corpus disediakan dalam tempoh 10 hari dari tarikh Notis Rayuan difailkan, rekod rayuan habeas corpus disediakan dan dihantar ke MP dalam masa 2 minggu dari tarikh Notis Rayuan difailkan Masih Berkuatkuasa muat turun
130 SURAT PENTING
Keselamatan Fail-Fail Mahkamah
Keselamatan Fail-Fail Mahkamah / Court's file safety Isu pengambilan fail tanpa izin - untuk memastikan fail-fail disimpan dalam keadaan yang selamat Masih Berkuatkuasa muat turun
131 SURAT PENTING
Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia / Elapsed time for the Courts at Peninsular Malaysia Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia tidak dipakai - waktu bekerja dari 8.00 pagi ke 5.00 petang - tidak terpakai bagi bahagian pentadbiran kecuali yang bertugas di kaunter Masih Berkuatkuasa muat turun
132 SURAT PENTING
Penggunaan Nama Di Atas Perintah dan Penghakiman
Nama lengkap Hakim di atas Perintah dan Penghakiman / Full name of Judges on Orders and Judgements Senarai Nama lengkap Hakim Di Atas Perintah dan Penghakiman - untuk dihantar ke Pejabat Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
133 SURAT PENTING
Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat Pada Cuti Hujung Minggu Dan Kelepasan Am
Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat / Rules on bringing out documents and entry of officers and staffs into the office Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat - cuti hujung minggu - kelepasan am- untuk mengemukakan surat arahan kepada pegawai keselamatan - kebenaran secara bertulis untuk membawa keluar barang dan dokumen Masih Berkuatkuasa muat turun
134 SURAT PENTING
Permohonan Cuti Bagi Hakim Mahkamah Tinggi Dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Seluruh Malaysia
Permohonan Cuti / Application for Leave Proses perlaksanaan - Permohonan Cuti Bagi Hakim dan Pesuruhjaya Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
135 SURAT PENTING
Status Terkini Perlaksanaan 'Community Sentencing' Di Bawah Offenders Compulsory Attendance Act 1954 [Act 461] (Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954)
Perlaksanaan Hukuman di dalam Komuniti / Community Sentencing Execution Pelaksanaan Community Sentencing -Pewartaan bagi penetapan jarak - Pengisytiharan Pusat Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah telah pun diwartakan Masih Berkuatkuasa muat turun
136 SURAT PENTING
Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman
Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman / Guidelines on Filing and Reviewing of Orders and Judgements Tarikh Kuatkuasa panduan untuk menyemak deraf perintah dan penghakiman - memberi peringatan kepada pihak-pihak - tunjuk ajar kepada kakitangan Masih Berkuatkuasa muat turun
137 SURAT PENTING
Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib Di Bawah Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954
Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib / Execution of Perintah Kehadiran Wajib Pelaksanakan arahan Perintah Kehadiran Wajib daripada pihak mahkamah mulai 1 September 2010 - mahkamah perlu memaklumkan kepada pusat kehadiran wajib yang berdekatan Masih Berkuatkuasa muat turun
138 SURAT PENTING
Status Kes Pra 2009 (Termasuk Kes Tahunan 2009) Bagi Kes-Kes Sivil dan Jenayah Di Mahkamah
Status kes pra 2009 Bagi kes Sivil dan Jenayah / Civil and Criminal cases status pre 2009 Pemantauan oleh Pejabat Ketua Pendaftar- diarahkan untuk menghantar 50 kes paling lama berdasarkan Ageing List bulanan - Status kes untuk mengikuti format di lampiran Masih Berkuatkuasa muat turun
139 Arahan Amalan Bil. 1/2010
Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
Gambar eksibit/Exhibit pictures - rekod rayuan/appeal record Gambar asal yang telah dikemukakan sebagai eksibit di Mahkamah yang membicarakan kes tersebut, hendaklah memasukkan atau menjadi sebahagian dalam rekod rayuan yang disediakan oleh Mahkamah sekiranya rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan atau Mahkamah Persekutuan. telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 6/2010 muat turun
140 Arahan Amalan Bil. 2/2010
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Kadar bayaran/payment rate - Peguam yang dilantik oleh Mahkamah/Assign counsel Arahan Amalan ini menggantikan skala bayaran di dalam Arahan Amalan Bil 2/1949, 2/1995 dan 1/2008 - Kadar bayaran baru Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan - Bayaran perbelanjaan memanggil saksi-saksi. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
141 Arahan Amalan Bil. 3/2010
Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan Mahkamah/court-assigned counsel -hukuman mati/ capital punishment case. Pelantikan peguam - kelayakan - penerimaan pelantikan - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Saraan - Peguam lantikan untuk kes selain hukuman mati - Nota keterangan - Daftar peguam lantikan Mahkamah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
142 Arahan Amalan Bil. 3/2010
Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)
Peguam lantikan Mahkamah/ court-assigned counsel-hukuman mati/ capital punishment case. Borang 1A sebagaimana yang dinyatakan di klausa 1.1 di bawah tajuk pelantikan dan borang Appendix A seperti yang dinyatakan di klausa 6.2 di bawah tajuk saraan dilampirkan. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
143 Arahan Amalan Bil. 4/2010
Waktu Mahkamah
Waktu Mahkamah/Court sitting Bagi Mahkamah Persekutuan Malaysia dan Mahkamah Rayuan Malaysia, waktu Mahkamah mula bersidang adalah pada 9 pagi - Bagi Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di seluruh Malaysia, waktu Mahkamah mula bersidang adalah pada 8.30 pagi telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2011 muat turun
144 Practice Direction No. 5/2010
Practice Direction On Mediation
Mediation/Mediasi Practice Direction is intended to be only a guideline for settlement - Judges may encourage parties to settle their dispute at the pre-trial case management or at any stage - agreement to mediate in form 1 - mediation may be made by Judge-led mediation or by a mediator agreeable by both parties - all disclosure admissions and communications made under a mediation session are strictly without prejudice. telah dibatalkan oleh Practice Direction No 4 of 2016 muat turun
145 Arahan Amalan Bil. 6/2010
Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
Gambar eksibit/Exhibit pictures Arahan Amalan Bil 1/2010 dibatalkan dan amalan terdahulu berkenaan gambar yang dikemukakan di Mahkamah semasa perbicaraan atau di peringkat rayuan adalah dikekalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
146 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010
Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Tempoh masa kes rasuah/period for disposal for corruption cases Kes rasuah-dilupuskan dalam masa 1 tahun dari OKT dituduh di Mahkamah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
147 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010
Penandaan Perkataan 'INTERLOKUTORI' Pada Notis Rayuan Sivil
Penandaan Notis Rayuan Sivil /Marking on the Notice of Civil Appeal Penandaan ke atas Notis Rayuan keputusan Interlokutori dengan perkataan INTERLOKUTORI -warna merah-sebelah kanan- pada salinan yang dihantar ke Mahkamah yang mendengar rayuan KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
148 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2010
Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Tempoh masa kes rasuah/period of disposal for corruption cases Tempoh masa kes rasuah-1 tahun dari OKT dituduh -bergantung kepada kesediaan pihak pendakwa dan peguam-saksi sedia pada hari perbicaraan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
149 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/2010
Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah
Kes Saman Trafik dan Waran Tangkap/Traffic Summons cases and Warrant of arrest Kes Saman Trafik tidak boleh batal melainkan permohonan pendakwa-tarikh sebutan waran tangkap tidak perlu diberikan-batal perenggan 3(iii)(iv)(v) Pekeliling Pendaftar Bil 5/2005 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011 muat turun
150 SURAT PENTING
Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Pegawai Kehakiman (Wanita)
Panduan Pemakaian Pegawai Kehakiman (wanita) / Guidelines on Female Judiciary Officers' Attire Garis Panduan bagi jenis sut seluar yang sesuai untuk digunakan oleh Pegawai Kehakiman (wanita) Masih Berkuatkuasa muat turun
151 SURAT PENTING
Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Hakim (Wanita)
Panduan Pemakaian Hakim (wanita) / Guideline on Female Judges' Attire Garis Panduan bagi jenis sut seluar yang sesuai untuk digunakan oleh Hakim (wanita) Masih Berkuatkuasa muat turun
152 SURAT PENTING
Permohonan Cuti Rehat/Cuti Bersalin/Cuti Berkursus
Menamakan pegawai pengganti ketika sedang bercuti / To name substitute officers while on leave Aduan dari orang awam - kes ditangguhkan ketika hakim atau pegawai bercuti tanpa notis- Hakim dan pegawai untuk menamakan pegawai pengganti ketika bercuti Masih Berkuatkuasa muat turun
153 SURAT PENTING
Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab Kepada Pengarah Mahkamah Negeri
Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab / Changing on the name of Manager in Charge Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab Kepada Pengarah Mahkamah Negeri - berkuatkuasa 1 Mei 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
154 SURAT PENTING
Tatacara Semasa Mengendalikan Kes-Kes Jenayah Di Mana Orang Kena Tuduh (OKT) Mengaku Salah
Tatacara Mengendalikan Kes-Kes Jenayah / Procedure on handling Criminal Cases OKT mengaku bersalah - Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret perlu mengikut tatacara yang diberi Masih Berkuatkuasa muat turun
155 SURAT PENTING
Arahan Mengadakan Mesyuarat Selepas Waktu Tengahari Atau Selepas Waktu Pejabat
Mesyuarat waktu tengahari atau selepas waktu pejabat / Meetings during lunch time or after working hours Mesyuarat untuk diadakan pada waktu tengahari atau selepas waktu pejabat bagi tidak menganggu perjalanan kes Masih Berkuatkuasa muat turun
156 SURAT PENTING
Pekeliling Ketua Pendaftar Mengenai Urusan Keselamatan Bangunan Istana Kehakiman, Putrajaya
Keselamatan Bangunan Istana Kehakiman, Putrajaya / Palace of Justice Building Safety Arahan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan di bangunan Istana Kehakiman - makluman kepada kakitangan untuk memastikan mematuhi langkah keselamatan yang termaktub di dalam Buku Arahan Keselamatan Masih Berkuatkuasa muat turun
157 SURAT PENTING
Peraturan-Peraturan Memohon Cuti
Pemohonan Cuti / Application for Leave Peraturan yang perlu dipatuhi oleh pegawai dan kakitangan kehakiman untuk memohon cuti - cuti rehat/sakit/kecemasan - masuk lewat - keluar awal Masih Berkuatkuasa muat turun
158 Arahan Amalan Bil. 1/2009
Pendaftaran Dan Pengurusan Kes-Kes Jenayah Melibatkan Jenayah Jalanan
Kes jenayah jalanan/Street Crime Cases Pendaftaran dan pengurusan kes-kes jenayah melibatkan jenayah jalanan-Kes jenayah jalanan iaitu ragut, rompak senjata dan rompak berkumpulan tanpa senjata hendaklah diberi keutamaan dan didaftarkan dengan kod khas di Mahkamah Sesyen, Majistret dan bagi Mahkamah kanak-kanak. Masih Berkuatkuasa muat turun
159 Arahan Amalan Bil. 2/2009
Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Majistret Dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung Malaysia
Rekod rayuan/appeal record - Kes jenayah/criminal cases Kandungan rekod rayuan kes jenayah bagi Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung malaysia ke Mahkamah Tinggi Malaya hendaklah mematuhi peruntukan seksyen 308 KAJ - setiap jilid tidak boleh melebihi 200 helai dan sekiranya melebihi satu jilid, jilid-jilid tersebut hendaklah dinomborkan secara turutan - tempoh masa menyediakan rekod rayuan atas hukuman adalah satu bulan dari tarikh petisyen rayuan difailkan dan selepas bicara penuh adalah 3 bulan dari tarikh petisyen rayuan difailkan - Arahan Amalan No 1 Tahun 1994 terpakai bagi rekod rayuan melibatkan anggota kerajaan. - rekod rayuan diserahkan kepada pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi (Rayuan) melalui serahan tangan. Masih Berkuatkuasa muat turun
160 Arahan Amalan Bil. 2/2009
Pengurusan Dan Jumlah Kes Sambung Bicara
Sambung bicara / Part heard Menguruskan sambung bicara -jumlah sambung bicara tidak melebihi 10 kes Masih Berkuatkuasa muat turun
161 Arahan Amalan Bil. 3/2009
Jumlah Kes Sambung Bicara Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Kod 53 Dan Kod 73
Sambung bicara / Part heard Jumlah sambung bicara kes kemalangan - melebihi 10 kes Masih Berkuatkuasa muat turun
162 Arahan Amalan Bil. 4/2009
Wang Deposit Dan Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Waran tangkap kes sivil / Civil warrant of arrest Pengecualian deposit pelaksanaan waran tangkap sivil bagi Jabatan Kerajaan - larangan kakitangan Mahkamah menerima sebarang bayaran terus Masih Berkuatkuasa muat turun
163 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Bayaran Bil Tel Dan Internet Di Rumah Y.A Hakim-Hakim
Bil Telefon dan Internet Rumah semua YA Hakim/Telephone and Internet Bills of Judges Bil internet rumah YA Hakim-boleh dituntut seperti bil telefon-dengan syarat, tidak lebih RM300-Bil hendaklah disahkan mengikut Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 6/2002 dan Surat Pekeliling Pentadbiran dan Perancangan Bil 3 tahun 1997 Surat Pekeliling Pentadbiran dan Perancangan Bil 3Tahun 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
164 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen
Pemprosesan Dokumen Mahkamah/Courts Document Process Semua Dokumen yang difailkan di Pejabat Pendaftaran-diproses dan dimasukkan dalam fail pada hari yang sama KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
165 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen (Pindaan Bil.1/2009 kepada Bil. 2/2009)
Pembetulan nama kepada Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2009 kepada 2/2009/amendment to the title in Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2009 Nama Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1/2009 dipinda kepada 2/2009 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
166 SURAT PENTING
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah / Purchase of Reference Materials for the Court Library Makluman penggunaan borang bagi pembelian bahan-bahan rujukan untuk perpustakaan Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
167 SURAT PENTING
Tugas Mengemaskini/Membuat Pindaan Akta Koleksi Kamar Hakim Oleh Setiausha Hakim
Mengemaskini / Pindaan Akta Koleksi Kamar Hakim / Updates on Judges' Chambers Act Collections Makluman untuk mengemaskini Akta koleksi Y.A.A/Y.A Hakim - diuruskan oleh setiausaha - panduan dari perpustakaan Masih Berkuatkuasa muat turun
168 SURAT PENTING
Garis panduan Bagi Majistret Di Bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670)
Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) berkuatkuasa 28 Februari 2008- Garis panduan bagi Majistret di bawah Akta 670 Masih Berkuatkuasa muat turun
169 Arahan Amalan Bil. 1/2008
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Peguam lantikan Mahkamah / Court assign counsel Pindaan pada Arahan Amalan No. 2 Tahun 1995 - Skala bayaran peguam lantikan mahkamah AA ini telah dibatalkan melalui AA Bil. 2 Tahun 2010 muat turun
170 Arahan Amalan Bil. 1/2008
Dalam MahkamahTinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian- Bahagian)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Penyusunan semula bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - nama bahagian diletakkan pada dokumen yang difailkan -senarai kausa - penetapan hari perbicaraan - notis perbicaraan - penetapan kos dan pelaksanaan Masih Berkuatkuasa muat turun
171 Arahan Amalan Bil. 2/2008
Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman
Mukataip / pages caj nota keterangan / charges for notes of proceedings Caj menaip alasan penghakiman dan nota keterangan berdasarkan folio - saiz font arial 14 berlangkau satu setengah baris Masih Berkuatkuasa muat turun
172 Arahan Amalan Bil. 3/2008
Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman
Nota Keterangan / notes of proceedings Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 - saiz font nota keterangan dipinda kepada font arial 12 Masih Berkuatkuasa muat turun
173 Arahan Amalan Bil. 4/2008
Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Bertarikh 30 April 2008 Dan Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 Bertarikh 3 Julai 2008 (Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman)
Nota Keterangan / notes of proceedings Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 - Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 - saiz font alasan penghakiman dipinda kepada berlangkau satu baris Masih Berkuatkuasa muat turun
174 Arahan Amalan Bil. 5/2008
Panduan Pemfailan Jumlah Bilangan Salinan Rekod Dan Notis Usul Dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Rekod Rayuan Sivil / Civil Record of Appeal Notis Usul / Notice of Motion Serahan salinan notis usul dan rekod rayuan K.57(7) dan 67 (3) Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
175 Arahan Amalan Bil. 6/2008
Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Deraf perintah / Draft order Perintah bersih / fair order Pemfailan deraf perintah tidak melebihi 7 hari dari tarikh luput pengesahan persetujuan - format perintah Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
176 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2008
Perlindungan Terhadap Identiti Kanak-Kanak Di Bawah Seksyen 14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Dan Seksyen 15(1) Akta Kanak-Kanak 2001
Identiti saksi kanak-kanak di dalam alasan penghakiman/child witness identity in grounds of judgment Kes jenayah seksual-saksi kanak-kanak-identiti saksi-tidak boleh didedahkan-mengikut S.14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007-S.15 (1) Akta Kanak-Kanak 2001 S.14 (1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, S.15(1) Akta Kanak-Kanak 2001 Masih Berkuatkuasa muat turun
177 Arahan Amalan Bil. 1/2007
Penubuhan Sub-Registri Mahkamah Persekutuan Malaysia Di Sabah Dan Sarawak
Sub Registri Mahkamah Persekutuan / Federal Court Sub-Registry Sub-Registri Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan - pemfailan dokumen rayuan daripada Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
178 Arahan Amalan Bil. 1/2006
Pengasingan Rekod-Rekod Rayuan
Rekod Rayuan / Record of Appeal Jilid rekod prosiding bagi rayuan Jenayah di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan Arahan Amalan ini telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1 Tahun 2018. muat turun
179 Arahan Amalan Bil. 2/2006
Pemfailan Core Bundle dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Pemfailan Ikatan Teras / Filing of Core Bundle Ikatan teras rayuan sivil di Mahkamah Persekutuan hendaklah difailkan tujuh (7) hari sebelum perbicaraan - Hujahan Bertulis dan ikatan otoriti difailkan bersama ikatan teras - 3 salinan ikatan teras dan 2 salinan Rekod Rayuan hendaklah difailkan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
180 SURAT PENTING
Larangan Bagi Pegawai-Pegawai Kehakiman Membicarakan Kes-Kes Yang Melibatkan Firma Guaman Suami Atau Isteri Bekerja
Membicarakan Kes-Kes Yang Melibatkan Firma Guaman Suami Atau Isteri / Case trial that involves spouses' law firm Larangan bagi Hakim - membicarakan kes yang melibatkan firma guaman suami atau isteri Masih Berkuatkuasa muat turun
181 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005
Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan untuk harta alih/ Procedures to execute Writ Seizure and Sale for movable property Pembayaran deposit untuk pelaksanaan di Mahkamah Tinggi sebanyak RM2000, di Mahkamah Renah sebanyak RM1000-penyitaan tidak boleh ditangguhkan tetapi Pemiutang Penghakiman boleh tarik balik penyitaan-Pengawal Keselamatan boleh dilantik oleh Pemiutang Penghakiman-Tugas Bailif-Tugas Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar/Pendaftar Mahkamah Rendah Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
182 SURAT PENTING
Flyer Pembukaan Galeri Seri Perdana
Galeri Seri Perdana / Seri Perdana Gallery Makluman pembukaan Galeri Seri Perdana - flyer Masih Berkuatkuasa muat turun
183 SURAT PENTING
Operasi Pengemaskinian Fail-Fail Sivil
Fail-Fail Sivil / Civil Files Makluman operasi Pengemaskinian Fail-Fail Sivil dijalankan Masih Berkuatkuasa muat turun
184 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2002
Alasan Penghakiman
Tempoh masa menyediakan alasan penghakiman/Period to prepare grounds of judgment Tempoh masa 6 minggu -lanjut kepada 8 minggu-batal Pekeliling Pendaftar 3/1972 dan Pekeliling Pendaftar 8/1981 Masih Berkuatkuasa muat turun
185 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2002
Kanak-Kanak Dalam Tahanan Reman
Tempoh penyelesaian kes kanak-kanak dalam reman dan statistik kes kanak-kanak dalam reman/period to dispose cases involving children in remand and statistics of cases involving children in remand Kes melibatkan kanak-kanak dalam reman-diselesaikan seberapa segera-3 bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
186 SURAT PENTING
Perkongsian Bersama User ID Untuk Penggunaan COMCAS (Commonwealth Cases) Di Mahkamah
User ID Untuk Penggunaan COMCAS / ID user for COMCAS Makluman Perkongsian Bersama User ID Untuk Penggunaan COMCAS (Commonwealth Cases) Di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
187 SURAT PENTING
Kes-Kes Tertangguh
Kes-Kes Tertangguh / Delayed Cases Berikutan surat edaran KHN 47, bertarikh 10 April 2000- sijil sakit untuk mengikut pekeliling Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
188 SURAT PENTING
Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Shah Alam Baru
Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Shah Alam Baru / Shah Alam Complex High Court Makluman pemindahan Mahkamah tinggi ke Kompleks Mahkamah Shah Alam Masih Berkuatkuasa muat turun
189 SURAT PENTING
Cuti Gantian Kerana Bertugas Lebih Masa
Cuti gantian / Alternate Leave Makluman berkenaan Perintah Am 40 Bab C - cuti gantian bagi pegawai Masih Berkuatkuasa muat turun
190 SURAT PENTING
Laporan Pengemaskinian Fail-Fail Sivil Seluruh Negara Tahun 2000
Fail sivil / Civil Files Arahan untuk mengemukakan satu senarai statistik bagi kes yang tidak/belum ditetapkan tarikh perbicaraan - contoh borang untuk digunakan Masih Berkuatkuasa muat turun
191 SURAT PENTING
Pakaian Peguam Di Mahkamah
Pakaian Peguam Di Mahkamah / Lawyer's attire in Court Makluman Garis Panduan pakaian peguam di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
192 SURAT PENTING
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000 Borang 63 : Notis Untuk Menghadiri Pengurusan Kes Pra perbicaraan / Borang 64 : Notis Tunjuk Sebab
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi / Rules of High Court Arahan untuk menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bagi pemfailan borang 63 dan borang 64 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
193 SURAT PENTING
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000 Terjemahan Borang No.63, 64,111A Dan 111B
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi / Rules of High Court Makluman penterjemahan borang 63 dan borang 64 , borang 11A dan borang 11B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
194 SURAT PENTING
Tambahan Mahkamah Sesyen Dan Arahan Perpindahan Fail
Tambahan Mahkamah Sesyen Dan Arahan Perpindahan Fail / Additional of Sessions Court and Transferring of Files Makluman penambahan Mahkamah Sesyen dan Arahan pemindahan fail yang belum dibicarakan Masih Berkuatkuasa muat turun
195 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1999
Larangan Membawa Masuk telefon Bimbit Ke dalam Bilik Perbicaraan Mahkamah
Larangan membawa telefon ke Mahkamah Terbuka/Prohibition to bring handphone in the Open Court Telefon bimbit dilarang dibawa oleh peguam,orang awam dan litigan -dalam Mahkamah Terbuka-notis larangan -untuk ditampal-di pintu masuk dan tempat mudah dilihat-berbincang dengan pihak polis dan pengawal bertugas-bagi pelaksanaan larangan-panduan pelaksanaan dilampirkan Masih Berkuatkuasa muat turun
196 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1999
Mengenai Afidavit; Kertas Dan Percetakan; dan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Dalam Surat Menyurat Ke Mahkamah
Afidavit mengikut Aturan, kualiti kertas untuk tujuan percetakan dan surat rasmi mesti dalam Bahasa Malaysia/Affidavit according to rules and quality of paper used for printing and official letters must be in Bahasa Malaysia Dokumen yang difailkan -tidak mengikut kaedah-ditolak di kaunter pembayaran-Afidavit mesti mengikut kaedah-kualti kertas untuk percetakan mesti ikut kaedah-surat menyurat mesti dalam Bahasa Malaysia kecuali dari negara asing)-surat bahasa Inggeris-tidak KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
197 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1998
Bayaran Faedah 2% Keatas Akaun Deposit Di Mahkamah
Akaun Deposit Mahkamah/Court's Account Deposit Perbendeharaan-bersetuju-2% setahun-wang diserah simpan sebagai deposit-bergantung kepada KKMT dan KKMR-jenis-jenis deposit yang tidak dibayar faedah-jenis deposit yang boleh dibayar faedah Dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendadtar 1/2016 muat turun
198 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1998
Perlaksanaan Pekeliling Pendaftar Bil.6 Tahun 1969: Kutipan Conduct Money Bagi Saksi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Memberi Keterangan Bagi Pihak Bukan Kerajaan
Bayaran elaun saksi anggota perkhidmatan awam bagi pihak bukan kerajaan/payment of allowance to public service in non gorvernment cases Pegawai memastikan-bayaran elaun saksi-dibayar dalam hasil Mahkamah-cukup-sebelum sapina dikeluarkan-pegawai yang mengeluarkan sapina mesti menentukan gred dan jabatan-bayaran tambahan jika saksi masih diperlukan untuk memberi keterangan Pekeliling Pendaftar 6/1969,Pekeliling Perbendaharaan Bil 2/1992 Masih Berkuatkuasa muat turun
199 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1997
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi/Public Auction in High Court
Perisytiharan syarat jualan Fail pelaksanaan kod E38-deposit RM2000 oleh Plaintif-jika gagal lelong tangguh-geran deposit di Mahkamah Tinggi-lokasi di Mahkamah terbuka atau perkarangan Mahkamah-peguam atau wakil mesti hadir-butir penawar dalam Lampiran C-Deposit 10% dari harga rizab S.253 Kanun Tanah Negara DIBATALKAN MELALUI PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2005 muat turun
200 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1997
Garis Panduan Menghantar Permohonan
Garispanduan menghantar butir perjawatan pegawai Kehakiman/Guidelines for details of Judicial Officers to be submitted Maklumat mengenai pengesahan pelantikan-penngesahan tarikh lantikan-pengesahan dalam perkhidmatan-bersara wajin-bersara pilihan-gantian cuti rehat-cuti tanpa gaji-cuti separuh gaji cuti belajar Masih Berkuatkuasa muat turun
201 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1997
Pemfailan Dan Perbicaraan Kes-Kes Kesalahan Berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
Kes di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974/Cases under Environmental Quality Act 1974 kes disebut dan dibicara dengan segera-OKS mengaku salah ,jatuh hukum hari yang sama-jika dokumen belum sedia, penangguhan tidak lebih 2 minggu-kes bicara hendaklah dijalankan dari hari ke hari-jika tangguh tidak lewat sebulan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Masih Berkuatkuasa muat turun
202 Arahan Petadbiran Ketua Hakim Negara Bil.1/1996
Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman
Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman / House for Judge and Judicial Officers Semua anggota badan kehakiman diarah untuk tinggal di stesyen tempat bertugas masing-masing. Stesyen bermakna satu lingkungan kawasan 40 km dari pejabat masing-masing. Masih Berkuatkuasa muat turun
203 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.4/1996
Pendaftaran Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen
Prosedur pembahagian kes sivil / Procedure in distribution of civil cases Apabila writ difailakan, no kes perlu dicatat untuk pengeluaran resit kepada plaintif, jika di sesuatu mahkamah memepunyai lebih daripada satu hakim writ, petisyan, saman pemula, motion, rayuan dan lain-lain permohonan dibahagiakan mengikut aturan nombor kepada setiap hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
204 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.5/1996
Borang Laporan Bulanan Kes-Kes Di Mana Alasan Penghakiman Belum Disediakan Selepas Tempoh Enam Mingggu
alasan penghakiman / grounds of judgement Alasan penghakiman yang masih belum disiapkan selepas tempoh 6 minggu dari tarikh keputusan perlu dihantar kepada Bahagian Penyelidikan dan Sekretariat Bahasa Malaysia setiap 10hb setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
205 Surat biasa
Percutian Y.A.A Ketua Hakim Negara Dan Y.A.A Hakim Besar Malaya
Pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan menjalankan tugas KHN dan HBM / Appointment of the President of the Court of Appeal to assume the duties of CJ and CJM YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunos dilantik menjalankan tugas KHN dan HBM Seksyen 9 dan Seksyen 9(1B) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
206 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1996
Teguran terhadap saksi dan peguam
Teguran terhadap saksi dan Peguam/Remarks on witness and Advocates and Solicitors Rujuk Surat Pekeliling Sulit No 42 RSC 126/52-tidak tegur peguam secara terbuka-tidak sakitkan hati pihak-pihak-tidak mengasari saksi-saksi-tidak menyinggung perasaan orang awam-teguran mesti lebih sopan. Pekeliling Surat No 42 dalam RSC 126/52 bertarikh 14.4.1959 Masih Berkuatkuasa muat turun
207 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996
Garis Panduan Cagaran Untuk Jaminan Barang-Barang Kes Jenayah
Kehilangan wang cagaran yang disimpan di dalam Mahkamah/lost of bail money in court Satu geran tanah untuk satu kes sahaja-geran tanah yang lebih dari satu nama mesti dapat persetujuan penama-penama lain-geran tanah hakmilik sementara tidak boleh diterima-geran tanah yang dikaveat tidak boleh diterima-mahkamah menghantar notis kepada pejabat tanah-buku akaun bank tidak boleh mempunyai kad ATM dan telah dikemaskini-Sijil Simpanan Tetap sebagai cagaran digalakkan. Kanun Aturcara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
208 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996
Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996
Kes-Kes Separuh Bicara/ (Part Heard) Peringatan mengenai Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996-terpakai kepada Pendaftar Mahkamah Atasan mengenai kes-kes separuh Bicara Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Masih Berkuatkuasa muat turun
209 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/1996
Tiada Tajuk
Kes-Kes Separuh Bicara/ (Part Heard) Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Dan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.3/1996-butir-butir yang perlu dikemukakan untuk arahan sambung bicara Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared) Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996 dan Arahan Amalan bil 3/1996 Masih Berkuatkuasa muat turun
210 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1996
Tiada Tajuk
Kehilangan wang cagaran yang disimpan di dalam Mahkamah/lost of bail money in court Butiran i( c) dalam Geran Hakmilik sementara tol dipinda kepada Geran Tanah Lesen Menduduki Sementara Kanun Aturcara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
211 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.1/1995
Penangguhan Untuk Membuat Keputusan
Tempoh penangguhan keputusan/tempoh penyediaan alasan penghakiman / Timeline on the adjournment of decision/timeline on the preparation of grounds of judgement Keputusan sesuatu kes boleh ditangguhkan ke satu tarikh tidak lebih dari 2 minggu daripada tarikh perbicaraan-Alasan penghakiman bagi kes yang dirayu hendaklah disiapkan dalam tempoh 6 minggu. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2003 muat turun
212 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.2/1995
Laporan Statistik Kes Kakitangan Kerajaan Sehingga 30 Jun 1993
edaran statistik/kes berkaitan kakitangan kerajaan/circulation of statistic/case relating to public servant Statistik kes kakitangan kerajaan sehingga 30 Jun 1993 diedarkan dan kes melibatkan kakitangan kerajaan perlu dibicarakan segera diikuti kes reman Masih Berkuatkuasa muat turun
213 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.3/1995
Penyata Bulanan Kes-Kes Sivil, Borang MT-1
penyata bulanan kes sivil / monthly report on civil cases Kes selesai bagi short call dan petisyen penerimaan masuk peguam dimasukkan ke dalam ruangan selesai dengan izin dan jika kes tersebut ditarik balik perlu dimasukkan ke dalam ruangan ditarik balik atau dibatal Masih Berkuatkuasa muat turun
214 Arahan Amalan Bil. /1995
Penjelasan Mengenai Butiran 108 Lampiran B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Dan Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Komisyen Mahkamah / Court Commision Harta yang disita - Komisyen Mahkamah sebanyak 2% atas anggaran harta yang disita - atau amaun di dalam Writ Butiran 108 Lampiran 3 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
215 Arahan Amalan Bil.2/1995
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Peguam lantikan Mahkamah / Court assigned counsel Kadar bayaran peguam lantikan Mahkamah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2010 muat turun
216 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1995
Siasatan Permulaan (Preliminary Enquiry) Dan Perbicaran Dengan Juri/Pengapit (Assessors)
Siasatan Permulaan dan Perbicaraan dengan Juri dibatalkan/Abolishment of Preliminary Inquiry Trial with Jury Akta A908-sisatan permulaan/perbicaraan dengan juri dibatalkan-siasatan sebelum 18.5.1995 yang telah mula/rakam hendaklah diteruskan sehingga tamat-kes Mahkamah Tinggi dengan pengapit-teruskan sehingga tamat-rujuk S.39 Akta A309 Akta A90 8S.39 Akta A309 Masih Berkuatkuasa muat turun
217 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1995
Kehadiran Anggota pasukan Polis Sebagai Saksi Di Mahkamah
Pakaian saksi polis di Mahkamah/Court's attire for police officers as witness in court Saksi polis-hadir mahkamah-hendaklah memakai pakaian seragam-yang tidak memakai pakaian seragam semasa bertugas-hadir-memakai seluar panjang, baju lengan panjang dan tali leher. Masih Berkuatkuasa muat turun
218 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1995
Bayaran Dan Tempat Untuk Memfailkan Notis Rayuan Kes-Kes Rayuan Dari Mahkamah Rayuan Ke Mahkamah Persekutuan
Jumlah bayaran dan tempat bayaran kes Rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan/Fees for Notice of Appeal and Federal Court and where payment should be made Kadar bayaran Notis rayuan Mahkamah Rayuan/Mahkamah Persekutuan-RM500-bayaran dibuat di Pejabat Pendaftaran Court of Appeals Rules; Federal Court Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
219 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6/1995
Penangguhan Perbicaraan Kes-kes Yang Melibatkan Pegawai Undang-Undang Jabatan Peguam Negara Pada 12 Hingga 15 Disember 1995
Penangguhan Kes Pegawai Jabatan Peguam Negara pada 12 hingga 15 Disember 1995/Postponement of cases handled by Attorney General Chamber's officers bertween 12 to 15 December 1995. Peguam Negara mengadakan Mesyuarat Pegawai Undang-Undang-membenarkan penangguhan kes-tempoh tersebut. Masih Berkuatkuasa muat turun
220 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1994 -
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen Berkaitan/ Colour Code for Record of Appeal and Related Documents Kod Warna- Rekod Rayuan- Ikatan Autoriti Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
221 Arahan Amalan Bil.1/1994
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
Rekod Rayuan / Record of Appeal warna kulit rekod rayuan-warna kulit ikatan otoriti Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
222 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7/1994
Pendaftaran Fail Secara Sistem Doket
Penfailan fail secara sistem doket/filing of files using docket system Sistem fail-sistem doket- bermula 1.1.1995 berdasarkan Arahan Perkhidmatan 1994 perenggan 6(a) Arahan Perkhidmatan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
223 Arahan Amalan Bil.1/1993
Rayuan Jenayah
Rayuan Jenayah / Criminal appeal OKT yang dikenakan hukuman mati - Penolong Kanan Pendaftar hendaklah menyediakan Notis Rayuan - diserahkan pada Mahkamah Agung pada hari yang sama Telah dibatalkan oleh AA Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008 muat turun
224 Arahan Amalan Bil.6/1993
Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980
Penjelasan Kaedah / Explaination of Rules Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
225 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1993
Garis Panduan Bagi Menerangkan Peranan Dan Tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab
Peranan dan tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab/Role and Responsibalities of PTJ Garispanduan daripada Ketua Setiausaha Kementerian Undang-undang Malaysia-Hakim Kanan yang dilantik adalah ketua pentadbiran-di negeri-garispanduan mengenai tanggungjawab PTJ dalam menjalankan tugas harian. Surat pekeliling Ketua Setiausaha Undang-Undang Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
226 Arahan Amalan Bil.1/1992
Arahan Amalan Mengenai Perintah Termeterai
Perintah / Order Penghakiman / dekri - difailkan di dalam Rekod Rayuan Tambahan Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
227 Arahan Amalan Bil.3/1992
Kronologi Peristiwa Kes Sivil
Kronologi Kes / Chronology of cases Kronologi kes difailkan ke mahkamah rayuan - disediakan oleh perayu atau pemohon TELAH DIBATALKAN muat turun
228 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 1992
Jadual Litaran Bagi Mahkamah-Mahkamah Majistret Di Semenanjung
Jadual Mahkamah Majistret Litar Semenanjung/Duty for Circuit Magistrates' Court in West Malaysia Jadual litar mesti dipatuhi dan tidak boleh diubah-majistret hanya dibenarkan membuat litaran di satu mahkamah luar daerah sahaja-jika ada lebih dari satu Majistret-1 majistret dan majistret yang sama sahaja dibenarkan membuat litaran-jika mahkamah luar daerah yang perlukan litaran oleh Mahkamah yang sama yang mempunyai lebih daripada seorang majistret, maka litaran hendaklah diperuntukkan kepada seorang Majistret untuk setiap satu Mahkamah luar daerah. Masih Berkuatkuasa muat turun
229 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 1992
Penyediaan Rekod Rayuan Jenayah
Rekod Rayuan Jenayah/Appeal Criminal Record Mahkamah Agung menghadapi maslaah penetapan pendengaran bicara rayuan-kes jenayah Mahkamah Tinggi-lewat penyediaan rekod rayuan Mahkamah Tinggi-rekod rayuan mesti disediakan dalam tempoh 3 bulan dari Notis Rayuan-Setiasusaha YA Hakim untuk menyediakan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan Notis Rayuan-Penolong Kanan Pendaftar mesti jelaskan kelewatan jika dan ada dan keperluan masa tambahan. Masih Berkuatkuasa muat turun
230 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 1992
Larangan Merokok
Larangan Merokok/No Smoking Menguatkuasakan Surat Pekeliling Am Bil 12 Tahun 1982-pegawai dan kakitangan dan pekerja dilarang merokok semasa bertugas di Pejabat-persatuan dan badan sukan dilarang masukkan iklan rokok-bekas abu rokok tidak disediakan di bilik mesyuarat/bilik menunggu-notis melarang merokok diletakkan di bilik bicara, bilik mesyuarat, bilik menanti orang awam, kaunter khidmat dan di dalam pejabat-pemandu dilarang merokok semasa bertugas. Surat Pekeliling Am Bil 12 tahun 1982 Masih Berkuatkuasa muat turun
231 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 1992
Persidangan Tahunan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya
Persidangan Timbalan Pendakwaraya/Conference for Public Prosecutors Persidangan 23-25 November 1992-Langkawi Kedah-perbicaraan pada tarikh tersebut-tangguh. Masih Berkuatkuasa muat turun
232 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 1992
Pengecualian Pembayaran Belanja Mahkamah Oleh Kerajaan
bayaran belanja Mahkamah oleh kerajaan/payment for court expenses by the government Akta Pembicaraan Kerajaan 1956-merujuk definisi Kerajaan-termasuk Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam isu bayaran belanja Mahkamah oleh kerajaan. Akta Perbicaraan Kerajaan 1956/Akta Prosiding Kerajaan 1956 Masih Berkuatkuasa muat turun
233 Nota Amalan Bil.1/1991
Penomboran Notis Usul Dan Afidavit
Notis Usul / Notice of Motion Afidavit / Affidavit Penomboran Notis Usul hendaklah dibuat mengikut turutan mukasurat Masih Berkuatkuasa muat turun
234 Nota Amalan Bil.2/1991
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Lanjutan masa pemfailan rekod rayuan / Extension of time to file record of appeal Perayu hendaklah memohon untuk dibekalkan dengan nota keterangan dengan kadar segera- sekiranya nota keterangan tidak dibekalkan dalam tempoh 4 minggu, perayu hendaklah memfailkan lanjutan masa dengan segera - rekod rayuan hendaklah difailkan walapun nota Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
235 Nota Amalan Bil.3/1991
Ringkasan Penghujahan Kes Untuk Rayuan Di Mahkamah Agung
Ringkasan kes / case summary Pendengaran kes di Mahkamah Agung - Ringkasan penghujahan hendaklah disediakan oleh peguam / pihak terlibat- difailkan di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Agung Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
236 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1991
Penyimpan Barang-Barang Kes Oleh Pihak Pendakwa Raya
Barang Kes dengan Pendakwa/Ekhibits in the safe keeping of the Prosecution Bagi elakkan kecurian, kebakaran-Hakim Sesyen dan Majistret-jika barang kes wajar disimpan oleh pendakwa, perintahkan untuk disimpan oleh pendakwa-S.407 Kanun Prosedur Jenayah-sama ada melalui permohonan atau tidak ada permohonan. S.407 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
237 Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1991
Ikatan Autoriti (Bundle of Authorities)
Ikatan Autoriti/Bundle of Authorities Ikatan Autoriti di Mahkamah Agung-sebelah kanan kulit depan catat nama pihak yang hantar-pihak itu tidak perlu catat nama pihak lain dan alamat peguam-mesti jilid. Masih Berkuatkuasa muat turun
238 Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1991
Laporan Mengenai Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman
Alasan Hukuman Lewat/Delay in Grounds of Sentencing semua Pegawai untuk mematuhi Pekelilling Pendaftar 8 tahun 1981 dan Pekeliling Pendaftar 2 tahun 1985-sediakan dalam bentuk yang disediakan. Pekelilling Pendaftar 8 tahun 1981 dan Pekeliling Pendaftar 2 tahun 1985 Masih Berkuatkuasa muat turun
239 Nota Amalan Bil.5/1990
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Rekod Rayuan / Record of Appeal Perayu hendaklah memohon untuk dibekalkan dengan nota keterangan satu minggu dari tarikh notis rayuan difailkan- sekiranya nota keterangan tidak dibekalkan dalam tempoh 4 minggu, perayu hendaklah memfailkan lanjutan masa dengan segera - rekod rayuan hendaklah difailkan walapun nota keterangan belum dibekalkan Dibatalkan melalui Nota Amalan 2 Tahun 1991 muat turun
240 Arahan Amalan Bil.2/1989
Perintah Persetujuan Yang Dibuat Di Bawah Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Perintah Persetujuan Permohonan dalam Kamar Consent Order Summons in Chambers Pihak-pihak setuju dengan Permohonan dalam Kamar - Hakim boleh tanpa kehadiran pihak-pihak atau peguam membenarkan Permohonan dalam Kamar - Pihak-pihak boleh memohon melalui pos untuk mendapatkan Perintah Persetujuan dan mendapatkan perintah itu disediakan Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
241 Arahan Amalan Bil.5/1989
Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seksyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara
Kes Lelongan Auction Perenggan 3 Nota Amalan No. 2/87 dan Nota Amalan No. 1 /88 dibatalkan - Hakim perlu menetapkan tarikh lelong semasa membuat perintah jualan Seksyen 257 (1)(b) Kanun Tanah Negara 1965 Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 2005 muat turun
242 Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1983
Kawalan Dan Penyimpanan Barang-Barang Kes (Exhibit)
Penyimpanan barang kes / eksibit / exhibit Peruntukan bagi menanda, menyimpandan mengembalikan barang kes - barang - barang kes dikembalikandalam selepas 1 bulan dari tarikh luput tempoh rayuan -menurut perintah Mahkamah - selepas perintah rayuan terakhir dikeluarkan O.35 r.9 RHC1980; O21 r.14 & 15 Subordinate Court Rules 1970 ;s. 406A hingga 408 KPJ Masih Berkuatkuasa muat turun
243 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982
Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman
Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman Yang Berhormat Peguam Negara telah membuat perintah - meminda Jadual Kedua kepada Akta Bantuan Guaman 1971 - menambah perkara - mu;lai 1hb Februari 1982 - i) Perbicaraan Jenayah di bawah Ordinan Kanak-kanak dan Orang Muda 1974; ii) Perbicaraan Jenayah di Masih Berkuatkuasa muat turun
244 Pekeliling Pendaftar - 'A' - Bil. 3 Tahun 1981
Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan
Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan / Minutes of Meeting / reports Laporan tidak disampaikan kepada Pentadbiran - tiap-tiap pegawai yang menghadiri sebarang Mesyuarat - bertanggungjawab untuk mendapat atau mengemukakan minit Mesyuarat kepada Ketua Pemdaftar Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur - jika minit tidak disediakan - pegawai menyediakan laporan ringkas Masih Berkuatkuasa muat turun
245 Pekeliling Pendftar Bil.(A) 10 Tahun 1981
Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan
Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan Aturcara Kenaikan Gaji tahunan adalah secara otomatik - penyediaan Kew 8 tanpa apa-apa perakuan - tidak teratur - satu sistem baru dirangka - meningkatkan mutu pekerjaan - perakuan mengikut format Masih Berkuatkuasa muat turun
246 Registrar's Circular No.(U) 5 Of 1981
Subordinate Courts Rules, 1980
Subordinate Courts Rules, 1980 / Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1980 Subordinate Court Rules 1980 - Into force on 1st April 1981 - replacing Subordinate Court Rules 1950 - Applications and Proceedings in Chambers - Registry opening - Books to be kept in the Registry - General Subordinate Court Rules 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
247 Pekeliling Pendaftar No.(U) 7 Tahun 1981
Teste To Writs
klausa pengesahan bagI semua writ - attestation clause to writs attestation clause - writ Masih Berkuatkuasa muat turun
248 Pekeliling Pendaftar (U) No.8 Tahun 1981
Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman
Arahan menulis Alasan-Alasan Hukuman/Direction in writing Grounds of Judgment Arahan menulis alasan-alasan hukuman-mengikut Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1972 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 3 TAHUN 1972 Masih Berkuatkuasa muat turun
249 Pekeliling Pendaftar (U) No.9 Tahun 1981
Persidangan 6th Malaysian Law Conference
Persidangan/Conference menghadiri persidangan - mengambil cuti rehat - membuat aturan berkenaan perbicaran kes Masih Berkuatkuasa muat turun
250 Pekeliling Pendaftar (U) No.10 Tahun 1981
Jawatankuasa Peguam Tempatan Selangor Dan Wilayah Persekutuan
Mesyuarat Agong Tahunan/Annual Meeting Mesyuarat Agong Tahunan Jawatankuasa Peguam tepatan Selangor dan Wilayah Persekutuan - tangguh kes Masih Berkuatkuasa muat turun
251 Pekeliling Pendaftar (U) No.11 Tahun 1981
Notes Of Proceedings
Nota Prosiding/Notes of Proceedings Notes of Proceedings-despatch to Judicial Commissioner-to prepare Grounds of Judgments Masih Berkuatkuasa muat turun
252 Pekeliling Pendaftar (U) No.12 Tahun 1981
Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah
Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah/Use of Malay Language in court Penggunaan Bahasa Malaysia-Bahasa Kebangsaan-Urusan Pentadbiran-Urusan Kehakikman-Urusan Keraian-Pengisytiharan Persidangan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 (Disemak - 1971) Masih Berkuatkuasa muat turun
253 Pekeliling Pendaftar (U) Bil.13 Tahun 1981
Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah
Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah/Use of Malay Language in Court Penjelasan proviso parageraf 11, 12, 13 Pekeliling Pendaftar (U) Bil 12 Tahun 1981 Masih Berkuatkuasa muat turun
254 Pekeliling Pendaftar (U) Bil.14 Tahun 1981
Kes-Kes Pengambilan Balik Tanah (Land Acquisition Cases)
Perdengaran kes-kes pengambilan balik tanah/Hearing of land acquisition cases Kes Pengambilan Tanah didengar oleh YA Tuan Hakim Abdul Razak bin Datuk Abu Samah Masih Berkuatkuasa muat turun
255 Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1980
Court Attire For Presidents Of Sessions Courts
Court Attire for Presidents of Session Courts/Pakaian di Mahkamah oleh Presiden Mahkamah Sesyen Court Attire for Presidents of Session Courts Masih Berkuatkuasa muat turun
256 Registrar's Circular (A) 2 Of 1980
Translation Allowance
collection of translation fees/pengumpulan yuran terjemahan translation fee - by stamp - praecipe - receipt Registrar's Circular (A) No. 3/79 Masih Berkuatkuasa muat turun
257 Pekeliling Pendaftar (A) 3 Tahun 1980
Penangguhan Kes-Kes Kerana Persidangan Parlimen
Penangguhan Kes kerana Persidangan Parlimen/Postponement of cases due to Parliamentary Assembly Penangguhan Kes-Persidangan Parlimen Masih Berkuatkuasa muat turun
258 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1980
Pakaian Pendaftar Di Dalam Mahkamah
Pakaian Pendaftar/Registrar's attire Pendaftar tidak perlu memakai wig-tetapi Penolong Kanan Pendaftar berkelulusan Barrister's-at-law boleh pakai jika suka Masih Berkuatkuasa muat turun
259 Pekeliling Pendaftar No.(A) 5 Tahun 1980
Penyata Bulanan Kes-Kes Jenayah Dan Sivil
Penyata Bulanan-Monthly statement Penghantaran Penyata Bulanan bagi kes sivil, kes jenayah bagi Mahkamah Sesyen dan Majistret di akhir setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
260 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1980
Penjelasan
Penyata Bulanan/Monthly statements Penghantaran Penyata Bulanan yang disebut sahaja- bagi kes sivil, jenayah di Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
261 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1980
Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980
Permohonan menghadiri Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980/Request to attend Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980 Permohonan menghadiri Bar Annual Sports Meet-untuk meluluskan menghadiri acara tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
262 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 7 Tahun 1980
Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia, 1980
Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia 1980/Malaysian Bar Council Meeting 1980 Permohonan penangguhan kes untuk menghadiri Mesyuarat Majlis Peguam-dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
263 Pekeliling Pendaftar (A) 8 Tahun 1980
Penggunaan Bekalan Letrik Di Mahkamah-Mahkamah Dan Ruangan_ruangan Pejabat
Penggunaan bekalan elektrik/Usage of electricity Penjimatan bekalan elektrik-pastikan beri kerjasama dengan memadamkan bekalan elektrik Masih Berkuatkuasa muat turun
264 Pekeliling Pendaftar (A) 9 Tahun 1980
Penggunaan Talipon Pejabat
Penggunaan Talipon Pejabat/Use of telephone in the office Penjimatan penggunaan talipon-tidak melebihi tiga minit Masih Berkuatkuasa muat turun
265 Pekeliling Pendaftar (A) 10 Tahun 1980
Kelewatan Pembayaran Gaji, Elaun-Elaun Dan Bil-Bil
Kelewatan pembayaran gaji, elaun dan bil-bil/Delay of payment of salary, allowances and bills Pembayaran gaji, elaun dan bil-bil hendaklah disegerakan Masih Berkuatkuasa muat turun
266 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 11 Tahun 1980
Urusan Peribadi YAA/YA Hakim-Hakim
Urusan Peribadi YA Hakim/Personal affair of judges Urusan peribadi, tiket penerbangan dan tempahan hotel hendaklah diuruskan oleh Setiausaha Hakim-maklumkan kepada Pentadbiran Masih Berkuatkuasa muat turun
267 Pekeliling Pendaftar No.(A) 12 Tahun 1980
Surat-Surat Kepada JPA/SPA/PA/Perbendarahan Atau Lain-Lain Surat Penting
Surat-surat penting/Important letters Surat-surat penting perlu ditandatangani oleh pegawai berkenaan-sediakan file yang compact-sediakan minit untuk memudahkan pegawai membaca kandungan surat Masih Berkuatkuasa muat turun
268 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 13 tahun 1980
Kereta-Kereta Hakim Dan Kereta-Kereta Pejabat
Urusan kereta/Car deal Urusan Kereta hakim dan pejabat di bawah jagaan Encik Ghazali Masih Berkuatkuasa muat turun
269 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 14 Tahun 1980
ASEAN Law Association Conference - Manila, 24th - 29th November 1980
Persidangan/Conference Menghadiri Persidangan ASEAN Law Association Conference-Penangguhan kes dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
270 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 15 Tahun 1980
Papan Tanda
Papan tanda Mahkamah/Court's signage Papan tanda Mahkamah Majistret perlu diganti-turunkan Papan Tanda Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
271 Pekeliling Pendaftar (A) 16 Tahun 1980
Papan Tanda
Penjelasan Papan Tanda Mahkamah/Explanation for Court's signage Penjelasan kepada Pekeliling Pendaftar (A) 15 Tahun 2980 Masih Berkuatkuasa muat turun
272 Pekeliling Pendaftar (A) 17 Tahun 1980
Menanda Tangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi
Tandatangan surat rasmi pejabat/Signature of formal letter Surat Rasmi hendaklah ditandatangani mengikut pegawai di mahkamah masing-masing-Surat daripada Mahkamah Sesyen ditandatangani oleh Presiden Mahkamah Sesyen-Surat daripada Mahkamah Tinggi ditandatangani oleh Penolong Kanan Pendaftar-Surat daripada Makamah Majistret ditandatangani oleh Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
273 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 18 Tahun 1980
Penyeragaman Kepala Surat Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Persekutuan
Penyeragaman Kepala Surat/Standardization of letterhead Semua Pejabat hendaklah mengikut kehendak-kehendak yang terkandung di dalam SURAT PEKELILING AM JPM BIL.4 TAHUN 1980 SURAT PEKELILING AM JPM BIL.4 TAHUN 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
274 Pekeliling Pendaftar No.(A) 19 Tahun 1980
Penempatan Pegawai-Pegawai Baru Dan Pertukaran-Pertukaran Pegawai
Penempatan dan pertukaran pegawai baru/Placement and exchange of officers - penempatan dan pertukaran pegawai baru - diberi 'briefing' kepada pegawai baru Masih Berkuatkuasa muat turun
275 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 20 Tahun 1980
Cuti Bagi Odeli Hakim
Cuti bagi Odeli Hakim/Leave for Odelli Odeli mohon cuti sama tempoh dengan hakim - tidak mengganggu pelayan pejabat untuk menggantikan odeli Masih Berkuatkuasa muat turun
276 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 21 Tahun 1980
Waktu Minum Teh
Waktu Minum Teh/Tea time aktu minum teh-secara bergilir- tempoh 15 minit - pukul 10-10.30 pagi - berada di tempat masing-masing Masih Berkuatkuasa muat turun
277 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 22 Tahun 1980
Tempahan Kereta-Kereta Rasmi Untuk Yang Arif Hakim
Tempahan kereta rasmi Yang Arif Hakim/Car reservation for judges Tempahan kereta rasmi hakim dibuat melalui ketua pendaftar - kereta melebihi tempoh 5 tahun layak diganti baharu - kereta kurang tempoh 5 tahun tetapi diperakukan oleh JKR juga layak diganti baharu Masih Berkuatkuasa muat turun
278 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 23 Tahun 1980
Statutory Annual General Meeting Of The Malayan Bar
Meeting of the Malayan Bar/Mesyuarat Majlis Peguam Mesyuarat Majlis Peguam-kes ditangguhkan-boleh lulus permohonan tangguh kes untuk hadir mesyuarat Masih Berkuatkuasa muat turun
279 Magistrates Circular (U) 1 Of 1980
Jurisdiction Of Magistrates Courts
jurisdIctions of magistrates and sessions court/bidangkuasa mahkamah majistret dan mahkamah sesyen increase jurisdiction-magistrates and sessions court Masih Berkuatkuasa muat turun
280 Registrar's Circular (U) 3 Of 1980
Adjournments
Adjournment/Penangguhan adjournments-rules of practice-etiquettes of counsels-to keep the number of adjournments as low as possible-remind counsels of rules of practice and etiquettes-backlog must be reduced Federal Terrotory Criminal Revision No. 5 of 1980 Case No. MSA 3768/78 PP vs. Mohtar bin Abd. Latiff Masih Berkuatkuasa muat turun
281 Registrar's Circular (U) 4 Of 1980
Procedure When Mentioning Civil Cases
Procedure when mentioning civil cases/Prosedur sebutan kes-kes sivil presidents' and magistrates' procedure when mentioning civil cases - unserved summons not to be called in open court - granting orders for exparte applications could deal in chambers Masih Berkuatkuasa muat turun
282 Registrar's Circular (U) 5 Of 1980
S.33A Industrial Relations Act, 1967
Section 33A of Industrial Relations Act 1967/Seksyen 33A Akta Perhubungan Perusahaan 1967 new section 33A in Industrial Relations Act 1967 - effective on 30.05.1980 - inform Chief Registrar on the reference to the High Court - to enable Chief Justice nominate judge to hear and determine it Section 33A Industrial Relations Act 1967 Masih Berkuatkuasa muat turun
283 Registrar's Circular (U) 6 Of 1980
Judgments Of The Federal On Appeal From The High Court
Judgments/Penghakiman note of decision of Federal Court shall be transmitted to High Court immediately after judgment delivered - shall file in High Court file - SAR of Federal Court will transmit ground of judgment to High Court to be filed Masih Berkuatkuasa muat turun
284 Pekeliling Pendaftar Bil (U) 7 Tahun 1980
Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Tinggi
Bayaran kepada Penghantar Saman di Mahkamah Tinggi/Payment to Notice Server of the High Courts bayaran kepada penghantar saman - mengikut Appendix B items 99 dan 100 Rules of High Court 1980 - tuntutan perjalanan mengikut Pekeliling 7 Tahun 1977 Appendix B items 99 dan 100 Rules of High Court 1980 - Pekeliling 7 Tahun 1977 Masih Berkuatkuasa muat turun
285 Registrar's Circular (U) 8 Of 1980
Appeals To The Federal Court
Notice of Appeal/Notis Rayuan Notices of Appeal to Federal Court should be filed in respective division Rule 61 para 1 read together with Rule 2 para (12) of Rules of the Federal Court 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
286 Registrar's Circular (U) 9 Of 1980
Preparation Of Records Of Appeal In Criminal Appeals To The Federal Court
Record of Appeal in criminal matter/Rekod Rayuan bagi kes jenayah Record of Appeal in Criminal matter in Federal Court should be given top priority - to be compiled within one month from the date of Registry's letter Masih Berkuatkuasa muat turun
287 Registrar's Circular (U) 10 Of 1980
Orders Or Judgments Of The Federal Court
Orders or Judgments of the Federal Court/Perintah atau Penghakiman Mahkamah Persekutuan SAR of Federal Court shall send a copy of judgment to SAR High Court from whom decision or the appeal has been brought - up to SAR of High Court to file the order in the relevant file Masih Berkuatkuasa muat turun
288 Registrar's Circular No. 1 Of 1979
Orders Of Detention Under Section 117 C.P.C
Orders of detention/Perintah Penahanan procedure to be followed under Section 117 CPC - police officer submits a copy of the entries in his diary to the Magistrate - Magistrate should check whether an order has been made previously Section 117 CPC Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 3/2003 muat turun
289 Registrar's Circular No. 2 Of 1979
Bar Council Meetings
Bar Council Meetings/Mesyuarat Majlis Peguam application to postpone case to attend statutory meeting should be granted - to apply as early as possible Masih Berkuatkuasa muat turun
290 Surat Ketua Pendaftar Bertarikh 21 April, 1979
Mengenai Pekeliling Pendaftar Di Bawah Siri (A) Dan (U) Untuk Makluman
Pekeliling Pendaftar di bawah siri (A) dan (U) untuk makluman/Circular of Registrar under the series (A) and (U) for reference Kategori Pekeliling Pendaftar - Dua kategori - Pekeliling Pendaftar Am - Pekeliling Pendaftar (A) - Pekliling Pendaftar Undang-Undang - Pekeliling Pendaftar (U) Masih Berkuatkuasa muat turun
291 Pekeliling Pendaftar (A) No. 1 Tahun 1979
Pemangku/Penanggung Kerja Dan Sekim Perkhidmatan-Perkhidmatan Berlainan Yang Sama
Tanggung Kerja Perakuan Pemangkuan-Penanggungan Kerja perlu dihantar sebulan lebih awal daripada tarikh memangku-menanggung kerja tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
292 Pekeliling Pendaftar (A) No. 2 Tahun 1979
Bahasa Inggeris
Penterjemahan di dalam Bahasa Inggeris/Translation in English Language penterjemah perlu fasih dalam bertutur di dalam Bahasa Inggeris - peribahasa di dalam Bahasa Inggeris tidak boleh diterjemah secara literal Masih Berkuatkuasa muat turun
293 Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1979
Translation Allowance
Translation allowance/Elaun penterjemahan Translation fee chargeable for any translation from Malay to English or vice versa will be same with other language -pursuant to the amendment of para 11 of the Third Schedule Subordinate Court Rules 1950 and Item 86 and 86 of Rules of the Supreme Court 1 para 11 of the Third Schedule Subordinate Court Rules 1950 and Item 86 and 86 of Rules of the Supreme Court 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
294 Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1979
Borang Permohonan Untuk Bertukar
Borang Permohonan untuk bertukar/Application Form to transfer Perlu mengisi borang untuk bertukar tempat bertugas - bagi memastikan kelancaran pentadbiran Masih Berkuatkuasa muat turun
295 Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1979
Peraturan-Peraturan Bekerja dan Tugas-Tugas Besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci Dan Buruh Am Pejabat
Peraturan bekerja/Rules of work Peraturan dan tugas besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci dan Buruh Am Pejabat - untuk memastikan kebersihan pejabat Masih Berkuatkuasa muat turun
296 Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1979
Laporan Bulanan Kes Sivil Dan Jenayah
Laporan Bulanan kes sivil dan jenayah/Monthly Report of civil and criminal cases Laporan Bulanan yang perlu dihantar setiap bulan kepada Pentadbiran - tidak memberi gambaran sebenar sebab kelewatan Masih Berkuatkuasa muat turun
297 Pekeliling Pendaftar (A) No. 7 Tahun 1979
Rekod (Inventory) Alat-Alat Kelengkapan Kesempurnaan Untuk Kediaman Hakim-Hakim
Inventry Hakim/Judge's inventory Setiausaha Hakim bertanggungjawab untuk mengemaskini rekod inventry Hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
298 Pekeliling Pendaftar (A) No. 8 Tahun 1979
Penempatan Pegawai Undang-Undang Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret
Penempatan Pegawai Undang-Undang/Placement of Legal Officers pegawai undang-undang yang ditempatkan di mahkamah harus menetap di tempat yang sama - untuk menjalankan tugas - melibatkan orang awam - sekiranya ingin meninggalkan tempat bertugas, harus mendapatkan kebenaran Ketua Pejabat Masih Berkuatkuasa muat turun
299 Pekeliling Pendaftar (U) No. 3 Tahun 1979
Jadual Persidangan Yang Di Pertua dan Majistret
Jadual Persidangan di mahkamah Sesyen dan Majistret/Sitting schedule for sessions court and magistrate Jadual Persidangan Yang Di Pertua Mahkamah Sesyen dan Majistret dihantar tiga bulan sekali Pekeliling Pendaftar Bilangan 12 Tahun 1978 Masih Berkuatkuasa muat turun
300 Pekeliling Pendaftar (U) No. 4 Tahun 1979
Penetapan Kes-Kes (Fixing of Cases)
Penetapan kes oleh Yang Di Pertua Mahkamah Sesyen dan Majistret penetapan kes - mahkamah sesyen - majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
301 Registrar's Circular No. 5 Of 1979
Orders of Detention Under Section 117 C.P.C
Order of Detention/Perintah Penahanan Order of Detention-under Section 117 of CPC to be submitted to the Registry Section 117 CPC/Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 3/2003 muat turun
302 Registrar's Circular (U) 6 Of 1979
Preparation Of Appeal Records In Criminal Appeals To The Federal Court
Appeal Records in criminal appeals/Rekod Rayuan di dalam kes rayuan jenayah Registrar to make sure content in Form C to be put in Records of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
303 Registrar's Circular (U) 8 Of 1979
Subordinate Courts (Amendment) Act, 1979
Section 392 and Section 357 of Penal Code/Seksyen 392 dan Seksyen 357 Kanun Keseksaan Offence under Section 392 and Section 357 of Penal Code to be tried in Magistrate Court Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
304 Registrar's Circular (U) 9 Of 1979
Teste to Writs
Teste to writs/Teste kepada writ attestation clause of all writs - The Honourable Raja Tan Sri Azlan Shah Masih Berkuatkuasa muat turun
305 Registrar's Circular No. 2 Of 1978
Subordinate Courts (Amendment) Act, 1978
Changes made in Subordinate Courts in West Malaysia/Perubahan yang dibuat untuk Mahkamah Rendah di Semenanjung Malaysia number of changes pursuant to Subordinate Courts (Amendment) Act 1978 Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
306 Registrar's Circular No. 3 Of 1978
Revision Of Court Circuits
Revision of court circuits/Semakan semula litar mahkamah necessity of revising the existing court circuits - implementation to the amendment of Subordinate Court Act 1978 Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
307 Registrar's Circular No. 5 Of 1978
RE : Cases To The Post 1-7-1978 Criminal Cases Under Section 409 And 457 Of The Penal Code
Sessions Court - Pre 1.7.1978 cases- Subordinate Courts Act - Mahkamah Sesyen- kes-kes pra-1.7.1978 - Akta Mahkamah Rendah Pre 1.7.1978 cases to be continued hearing by the existing president S. 63 (1) Subordinate Courts Act, S 409 Criminal Procedure Code, S 457 Criminal procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
308 Registrar's Circular No. 6 Of 1978
Sessions Court At Klang
Sessions Court - Klang- Mahkamah Sesyen Amendment to Registrar's Circular No 4 of 1978 to be read as No 6 of 1978 Masih Berkuatkuasa muat turun
309 Registrar's Circular No. 7 Of 1978
Law Books
Law books - Buku Undang-Undang Safekeeping of law books at the office Masih Berkuatkuasa muat turun
310 Registrar's Circular No. 8 Of 1978
Cautioned Statement
Cautioned Statement - Penyataan Beramaran Cautioned Statement can be used during trial and preliminary inquiry Masih Berkuatkuasa muat turun
311 Registrar's Circular No. 9 Of 1978
Criminal Cases Involving Government Servants
Criminal Cases -Delay- government servants- grounds of judgment -appeal - Kes-kes Jenayah - kakitangan kerajaan - Alasan Penghakiman - Rayuan Criminal Cases Involving Government Servants should be heard and tired quickly without undue delay Masih Berkuatkuasa muat turun
312 Registrar's Circular No. 10 Of 1978
Juvenile Courts Act 1947 (Revised - 1972)
Juvenile Courts Act 1947 - S. 32 of the Juvenile Courts Act 1947 - Akta Mahkamah Juvana 1947 - seksyen 32 Juveniles who escape from approved schools should not be charged instead to register an application under S32 of the Juvenile Courts Act 1948 S. 32 Juvenile Courts Act 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
313 Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1978
Bayaran
Fi - Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 -Fee - Rules of Subordinate Court 1950 Pembayaran fi pemfailan adalah seperti dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 Aturan 34, Jadual ketiga, Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 Masih Berkuatkuasa muat turun
314 Registrar's Circular No. 12 Of 1978
Sessions Court
Sessions Court- Registration of cases- transfer of cases - Mahkamah Sesyen - Pendaftaran Kes- Pemindahan Kes-Kes Establsihment of Sessions Court in Kangar , Alor Setar, Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Klang, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Raub, Kuantan, Kuala Terengganu and Kota Bharu / Cases to be registered where the case arises but not a reason to refuse registration Masih Berkuatkuasa muat turun
315 Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1977
Preliminary Enquiries
Preliminary Enquiries -Inkuiri Awal Procedure and practice for preliminary enquiry Masih Berkuatkuasa muat turun
316 Circular Letter No. 1 Of 1977
Assignment Of Counsel In Case Under The Internal Security Cases
Internal Security Act 1960 - Assigned Counsel - Peguam Lantikan Mahkamah Requesting list of assigned counsel for Internal Security Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
317 Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1977
Security Cases
Security Cases- Records of proceedings - Kes-kes keselamatan- Rekod-rekod prosiding Compliance by Sessions and Magistrates Court on Regulation 6 of the Essential (Security Cases)(Amendment) Regulations 1975 Regulation 6 of the Essential (Security Cases)(Amendment) Regulations 1975 Masih Berkuatkuasa muat turun
318 Registrar's Circular No. 3 Of 1977
Extension Of Time For Registration Of A Change Of A Company Assets
Practice Note No 3 of 1977 - Nota Amalan 3 tahun 1977 Attention to the contents of Practice Note 3 of 1977 Practice Note No. 3 of 1977 Masih Berkuatkuasa muat turun
319 Pekeliling Pendaftar No: 4 Tahun 1977
Waktu Bekerja
Waktu Bekerja - Working hours Waktu bekerja adalah mulai jam 8.00 pagi hingga jam 4.00 petang. Waktu persidangan Mahkamah bermula jam 9.00 pagi DIBATALKAN DENGAN PEKELILING PENDAFTAR BIL. 5 /1991 muat turun
320 Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1976
Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Keputusan
Rujukan kepada Pekeliling Bil 3/1972. Untuk mematuhi Pekliling pendaftar tersebut. Reference and compliance to the Circular No 3 /1972 Alasan penghakiman - grounds of judgment Registrar's Circular No.3 of 1972 Masih Berkuatkuasa muat turun
321 Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1976
Justice Delayed
Criminal Cases -Delay- accused not on bail- grounds of judgment -appeal - Kes-kes jenayah- tertuduh yang tidak dijamin - alasan penghakiman- rayuan Conduct of criminal trial must not be delayed and avoid being heard in bits and pieces. Priority must be given where the accused are not out on bail. Grounds of judgment must be prepared without undue delay Masih Berkuatkuasa muat turun
322 Registrar's Circular No. 3 Of 1973
Long Adjournments
Long adjournments-part heard- fixing of cases - penangguhan panjang - sambung bicara - penetapan kes Cases set down for trial must be heard on a day-to-day hearing. The practice in fixing part heard in long future are discouraged. Cases set down for trial must be heard on a day-to-day hearing. The practice in fixing part heard in long future are discouraged. Registrar's Circular No. 3 of 1966 Masih Berkuatkuasa muat turun
323 Registrar's Circular No. 1 Of 1972
Courts Of Judicature Act, 1964: Commissioners For Oaths (Amendment) Rules, 1972
Commissioner for oath- changes of fees- Court of Judicature Act 1964 -Pesuruhjaya Sumpah - pertukaran fi Amendment to the Courts of Judicatutre Act on the changes of the fees charged by the Commissioner for Oath Court of Judiciature Act1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS